Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:158 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 09.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan vurderer samferdselsministeren kvaliteten på Statens vegvesen sin prosjektledelse rundt bygging av miljøgater, og vil samferdselsministeren foreta seg noe overfor Statens vegvesen i forbindelse med den feilslåtte utbyggingen av Miljøgate Vollen?

Begrunnelse

Ifølge Asker og Bærums Budstikke 4. november 2006 har miljøgaten i Vollen blitt Vegvesenets verste mareritt det siste året. Nå viser det seg at veien i tillegg er bygget 1,5 m for smal. Den planlagte miljøgaten, som går gjennom Vollen sentrum har vært utsatt for stadige utsettelser og en budsjettsprekk på mellom 5 og 10 mill. kr. Nå må deler av veien, som skulle stått ferdig i mai i år, graves opp igjen fordi den tok utgangspunkt i bredden på veien som lå der tidligere. Også andre steder i landet rapporteres det om forsinkelser og budsjettsprekker i forbindelse med bygging av miljøgater.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Begrepet miljøgate blir brukt om hovedveger gjennom mindre tettsteder som på en kortere strekning blir bygget om til en gate. Målene med miljøgater er å bedre lokalmiljøet ved å tilrettelegge for gående og syklende, ordne parkeringsforholdene og øke trafikksikkerheten. Blandingen av trafikantgrupper tilsier at maksimal hastighet for motorisert trafikk bør være 30-40 km/t, og at utformingen må stimulere til dette. Utformingen skal lede til riktig valg av fart. Tosidige fortau for gående og en smal kjørebane, 5,5-6,5 m mellom kantstein for kjørende og syklende anbefales. Der det er en del større kjøretøy, bør kjørebanebredden mellom kantsteinene være 6,5 m. En evaluering av 16 bygde miljøgater som ble ferdig i 2003 viser at målene for disse stort sett er oppnådd.

Prosjektledelse og styring av bygging av miljøgater som enkeltprosjekter eller som del av større prosjekter, skjer på samme måte som for andre typer utbyggingsprosjekter i Statens vegvesen. Jeg legger derfor til grunn at ledelse og styring av miljøgateprosjekter generelt er av like god kvalitet som for andre typer vegprosjekter. Vegdirektoratet opplyser også at det ikke finnes dokumentasjon på at det er spesielle forsinkelser eller budsjettsprekker ved denne type prosjekter. Det kan imidlertid være problemer med gjennomføring av slike prosjekter på eksisterende vegnett i tettbygde strøk, siden det ofte ikke er omkjøringsmuligheter i anleggsperioden.

Miljøgaten på rv 165 Slemmestadveien i Vollen bygger på en reguleringsplan vedtatt av Asker kommune i 1996. Formålet med planen var å styrke Vollen som sted ved å tilbakeføre vegen som lokal hovedgate. Ved valg av løsninger skulle det legges vekt på høy estetisk kvalitet for ytterligere å framheve Vollen som sted. Andre formål med planen var gjennom materialvalg og andre løsninger å legge til rette slik at hastigheten på vegen ville gå ned. Dette skulle løses med opphøyde gangfelter og et smalt vegprofil ved hjelp av kantstein m.m. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Asker kommune.

Forberedelser for utbygging ble satt i gang på slutten av 1990-tallet og var forutsatt gjennomført så snart nødvendige planer var klare. De første bevilgningene til prosjektet ble gitt før 2002, men anlegget ble utsatt. Prosjektet ble prioritert for gjennomføring i planperioden 2002-2005 og hadde da et kostnadsoverslag på 39 mill. kr. Anleggsstart skjedde først i mai 2005. Dette skyldes at Miljøgate Vollen ble prioritert etter støyskjermingstiltak som Statens vegvesen var pålagt å gjennomføre som følge av støyskjermingsforskriften til forurensningsloven.

Forsinkelser og kostnadsøkninger av prosjektet er for en stor del knyttet til tekniske anlegg i bakken og utforming og dimensjonering av de største murene inn mot Slemmestadveien.

Grunnlaget for omlegging av tekniske anlegg bygger på opplysninger fra eierne av anleggene. Det viste seg at plassering m.m. av de tekniske anleggene hadde så store avvik i forhold til mottatte registreringer og kart at det ble behov for betydelig omprosjektering. Dette har ført til tidstap, forlenget byggetid og store kostnader.

Som et ledd i å tilføre prosjektet og Vollen som sted høy estetisk kvalitet, ble det forutsatt at murene skulle bygges med naturstein i stedet for betong. Prinsipper for løsning ble valgt tidlig i prosjekteringsfasen. Disse løsningene var en del av kontraktsgrunnlaget med entreprenøren. Nye rekkverksnormaler fra 2003 medførte at murene ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Dette førte til ny omprosjektering, mer kostbare løsninger og ytterligere utsatt ferdigstillelse av prosjektet.

Den siste endringen som er gjort, er breddeutvidelse over et parti på om lag 50 m. Lengden på hele prosjektet er 760 m. Riksvei 165 Slemmestadveien er forventet ferdig uke 45 i 2006. Etter den tid vil det medgå 2-3 uker med mindre komplimenteringsarbeider som fullføres våren 2007. Endelig kostnad for prosjektet vil bli om lag 48 mill. kr.

For å kunne dra lærdom av hva som gikk galt, vil Miljøgate Vollen være gjenstand for en intern revisjon. Sentrale temaer vil da være organisering av gjennomføringen, rutiner for ansvarsoverføring og behov for kvalitetskontroller under prosjekteringen og før oppstart av byggingen.