Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:160 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 14.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere skattesystemet på Svalbard. Gruppen ble nedsatt i 2006, og skal blant annet legge vekt på hvordan skattesystemet kan være med på å opprettholde en robust norsk bosetting på Svalbard. Arbeidsgruppen skal være ferdig med sitt arbeid i løpet av 2007.
Hvordan ser statsråden for seg at man skal inkludere Longyearbyen lokalstyre i dette arbeidet, slik at lokalstyret også kan påvirke resultatet av det arbeidet som gjøres?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er viktig at det legges til rette for at lokale aktører kan delta i prosessen med å utarbeide nye skatteregler for Svalbard. Longyearbyen lokalstyre er allerede trukket inn i dette arbeidet. I mars var arbeidsgruppen som utreder endringer i svalbardskatteloven på Svalbard og møtte der lokalstyret, i tillegg til flere bedrifter og organisasjoner. Under disse møtene fikk arbeidsgruppen mange nyttige innspill og viktig bakgrunnsinformasjon.

I forbindelse med skatteopplegget for 2007 fremmet Regjeringen forslag om lettelser i svalbardbeskatningen for inntektsårene 2006 og 2007. Forslaget var basert på et utkast som ble sendt på høring 2. juni i år. Longyearbyen lokalstyre benyttet anledningen til å komme med innspill til forslaget. Dette høringssvaret vil også bli vurdert i det videre arbeidet med en mer langsiktig løsning for skattesystemet på Svalbard.

Etter at arbeidsgruppen har lagt fram sitt forslag til mer langsiktige skatteregler for Svalbard, vil de berørte parter, gjennom en ny høringsrunde, gis anledning til å fremme sine synspunkter. Jeg håper Longyearbyen lokalstyre vil benytte denne muligheten til å komme med sine innspill og synspunkter på forslaget.

Arbeidsgruppen har per i dag ikke planlagt flere møter med aktører på Svalbard, men vil fortløpende vurdere om det er behov for slik kontakt.