Skriftlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:161 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 14.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Det blir nå innført eige prisområde for elektrisk kraft for Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette vil gi høgare prisar i dette området, noko som er heilt uakseptabelt for både familiar og næringsliv. Stortinget har for få månader sidan sagt at dette ikkje er aktuelt.
Kva vil statsråden gjere for å sikre at Stortinget sitt syn vert gjennomført i denne saka?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Bruk av prisområde som virkemiddel i Midt-Norge har blitt diskutert i Stortinget ved ulike anledninger. Jeg viser spesielt til debatten i Stortinget knyttet til Dokument nr. 8:52 (2005-2006) om en handlingsplan for å hindre forsyningskrise i kraftforsyningen til Trøndelag og Møre og Romsdal, jf. Innst. S. nr. 165 (2005-2006). Innstillingen omtaler ikke bruk av prisområder eksplisitt, men det sies at "komiteen vil understreke hvor viktig det er at både husholdninger, industri og næringsliv får kraft til en pris som gjelder i landet for øvrig. I denne sammenheng er tilgang på kraft avgjørende viktig". Komiteen sier videre i innstillingen at: "[...] at situasjonen i Midt-Norge er ekstraordinær, og krever at ekstraordinære tiltak vurderes." I forhold til bruk av prisområder i Midt-Norge, vil jeg også vise til mitt brev til Stortinget av 6. april i år.

Regjeringen tar kraftsituasjonen i Midt-Norge på alvor og arbeider med å finne gode, langsiktige tiltak. For Regjeringen er det en målsetting at kraftprisene i Norge ikke blir uakseptabelt høye. Store prisforskjeller mellom ulike deler av landet bør heller ikke inntreffe over lengre perioder. Innføring av prisområde er et viktig og nødvendig virkemiddel for å øke regionens krafttilgang.

Statnett har som systemansvarlig fått ansvar for å innføre prisområder under gitte forutsetninger. Uten bruk av prisområder vil Statnetts mulighet for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner kunne bli betydelig begrenset. Dette vil kunne innebære at rasjonering må innføres tidligere enn ellers for å opprettholde balanse. For meg et det et viktig mål at rasjonering må unngås. Jeg vil også understreke at prisområde må innføres før eventuelt andre tiltak settes i verk, blant annet fordi effekten av tiltak i for eksempel en svært anstrengt kraftsituasjon kan bli kraftig redusert hvis importkapasiteten ikke samtidig blir utnyttet makismalt.

Vi har vanligvis to prisområder i Norge, grovt sett nord og sør for Dovre. Siden 2000 har Statnett i perioder innført flere prisområder 5 ganger, inklusiv innføringen av nytt prisområde i Midt-Norge nå fra 20. november. 4 av dem er knyttet til kraftsituasjonen i Møre-området. Videre utgjør Sverige, Sjælland, Jylland/Fyn og Finland egne prisområder innenfor det nordiske kraftmarkedet. Innføring av nye prisområder er derfor ikke noe nytt. I forbindelse med kraftsituasjonen vinteren 2002/2003 ble det innført hele fire prisområder i Norge, altså i den forrige regjeringens tid. Innføring av nye prisområder er ikke et tiltak som vedtas politisk i det enkelte tilfelle, men et virkemiddel som systemansvarlig har blitt gitt for å bedre forsyningssikkerheten til områder med en energiknapphet.

Fastsettelse av et prisområde innebærer at prisen blir fastsatt på bakgrunn av forbruks- og produksjonsforholdene i området, samt overført kraft fra eller til området. Etablering av prisområder legger blant annet til rette for at vannkraftprodusentene tilpasser sin disponering av vannressurser på en fornuftig måte i forhold til ressurssituasjonen, samt at en legger til rette for en høyere import av kraft til området.

Prisvirkningen av å innføre prisområder vil alltid være usikker, og vil i stor grad være avhengig av tilsigsforholdene i området. I de tidligere tilfellene nye prisområder har vært innført har de gjennomsnittlige prisvirkningene vært små. En marginalt høyere pris i Midt-Norge vil gi insentiver til full import til denne regionen fra omkringliggende områder. En kan ikke utelukke svært høye priser spesielt i tørrår, men da vil trolig også øvrige deler av landet oppleve langt høyere priser enn normalt.

For å oppnå god forsyningssikkerhet og lik pris til norske husholdninger, industri og næringsliv må tilgangen til kraft i Midt-Norge bedres. Den langsiktige utfordringen ligger derfor i å gi Midt-Norge tilgang på tilstrekkelig produksjonskapasitet og nettkapasitet, i tillegg til å se på muligheter for energieffektivisering for forbrukssiden. Dette arbeidet er høyt prioritert av Olje- og energidepartementet.