Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:163 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 14.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I svinenæringen er det nå en stor overproduksjon og det er grunn til å tro at det vil bli et overskudd på så mye som 10 000 tonn svinekjøtt ved årsskiftet.
Hva har statsråden tenkt til å gjøre for å få svinemarkedet i balanse?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Markedssituasjonen vi nå har for svinekjøtt gir grunnlag for bekymring. Prognoser for 2007 viser at det også neste år forventes store overskudd av svinekjøtt. Med gjeldende målprisnivå er det prognosert en overproduksjon i 2007 på 11 900 tonn. Jeg vil imidlertid understreke at dette er et beregnet kvantum, før utslag av pristiltak fra markedsaktørene og ikke medregnet markedsreguleringsaktiviteter på både tilbuds- og etterspørselssiden.

En viktig årsak til denne situasjonen er økningen i husdyrkonsesjonsgrensene som skjedde under forrige regjering. Det har også vært en stor effektivitetsframgang innen næringen bl.a. med grunnlag i bedre dyremateriale og teknologisk utvikling innen svineholdet.

Jeg legger vekt på at svineholdet fortsatt skal være en del av den brede landbrukspolitikken. Dette i samsvar med regjeringens Soria Moria-erklæring hvor det er fastsatt at markedsordningene i landbruket skal videreføres. Vi vektlegger et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet.

I henhold til Jordbruksavtalesystemet skal kostnadene knyttet til overproduksjon dekkes av jordbruket selv gjennom redusert pris og/eller ved å dekke kostnader knyttet til markedsreguleringstiltak. Overproduksjonen medfører derfor at mange produsenter får et stort økonomisk tap.

Innenfor de rammevilkår som er gitt av avtalepartene gjennom bl.a. jordbruksoppgjørene, vil jeg understreke at ansvaret for balansering av råvaremarkedet klart er tillagt Omsetningsrådet og markedsregulator. Det finnes regulerende virkemidler som kan brukes til å bedre balansen på kort sikt, men det framgår klart av Jordbruksavtalen at pris skal være hovedvirkemidlet for å unngå permanente overskuddssituasjoner.

Når det gjelder framtidige tiltak vil disse komme opp til vurdering ved jordbruksforhandlingene i 2007. Jeg vil vise til at målprisen for gris vil være et av de forhold som avtalepartene skal ta opp sammen med andre aktuelle tiltak, og da med virkning for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008.

For å oppnå en bedre markedsbalanse i svineholdet vil det være viktig at hele bransjen stiller opp for å få til en overgang til en mer balansert situasjon. Dette gjelder både primærprodusentene og markedsaktørene på senere ledd i verdikjeden.