Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:164 (2006-2007)
Innlevert: 06.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ved byggingen av Gardermobanen ble Ullensaker kommune lovt at det skulle bygges en ny togstasjon ved Langeland, utenfor Jessheim, for å kunne gi reisende fra Jessheim-området et bedre togtilbud. Så langt har det ikke skjedd noe i denne saken. En togstasjon ved Langeland vil kunne bli et svært attraktivt kollektivknutepunkt dersom den blir bygget.
Hva vil statsråden gjøre for å gjennomføre dette?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 90 (1991-92) Utbygging og finansiering av hovedflyplass for Oslo-området på Gardermoen med tilhørende tilbringersystem og konsekvenser for Forsvaret framgår under nærmere omtale av jernbanetilbudet, at som en del av investeringsanslaget, ligger inne mindre utbygginger på Oslo S og Lillestrøm stasjoner og utbygging av en ny lokalstasjon i Ullensaker kommune, uten at det er sagt mer konkret hvor i kommunen stasjonen var tenkt plassert. Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at bakgrunnen for dette har sammenheng med at i den første planfasen i prosjekteringen av Gardermobanen ble det tatt høyde for å legge til rette for en mulig stasjon ved Jessheim syd/Langeland. På grunn av ønsket om å operere Gardermobanen som en høyhastighetsbane, har denne planen ikke blitt realisert.

Jeg har fått opplyst at i høringsutkast til kommunedelplan/byplan, Jessheim 2025, datert 13. mars 2006, legger Ullensaker kommune som hovedstrategi, opp til en fortetting og utvikling av de stasjonsnære områdene på Jessheim. Jernbaneverket mener at dersom det blir bygget en ny stasjon ved Langeland, vil det kunne være med på å ta bort vekstgrunnlaget fra de stasjonsnære områdene ved Jessheim stasjon som kommunen går inn for å utvikle. Den positive utviklingen i togtrafikken til og fra Jessheim viser dessuten at dagens stasjon gir et godt tilbud for de togreisende i området. Jernbaneverket mener dessuten at bygging av en stasjon ved Langeland vil gi dårligere tilkomst for mange av dem som i dag bruker Jessheim stasjon. Etableringen av Jessheim syd vil også kunne ha positive konsekvenser for trafikkgrunnlaget på Hovedbanen og påvirke muligheten for videre utvikling av trafikken på flere stasjoner på denne banestrekningen.

Jernbaneverket som i dag er tillagt ansvaret for ruteplanleggingen og togstyringen på Gardermobanen, mener at en ny stasjon på den tett trafikkerte banestrekningen, vil i dag innebære store operative utfordringer for togtrafikken på banen, da blandet trafikk med tog, med ulikt stoppmønster og hastighet, er svært kapasitetskrevende. En ny stasjon ved Langeland så nær Gardermoen stasjon, vil kunne føre til store problemer med å operere Gardermobanen som en høyhastighetsbane. Jernbaneverket mener derfor at det i dag er flere grunner som taler imot å realisere planen om bygging av stasjon på Langeland ved Gardermobanen.

For meg er det viktig å kunne opprettholde den opprinnelige overordnede politiske målsettingen som innebar at byggingen av Gardermobanen skulle være den raskeste og mest effektive tilbringertjenesten mellom Oslo og den nye flyplassen på Gardermoen. Slik jeg oppfatter Jernbaneverket kan byggingen av en stasjon ved Langeland med f.eks. stopp av NSBs lokal- og regiontog, lett medføre kapasitets- og driftsproblemer i forhold til andre deler av togtrafikken på banestrekningen. Ikke minst gjelder dette flytogtrafikken som har høyest prioritet ved tildelingen av ruteleier på strekningen mellom Oslo S og flyplassen på Gardermoen.

Slik situasjonen har utviklet seg etter at planene for byggingen av Gardermobanen ble utarbeidet, ønsker jeg ikke å ta initiativ til å gjennomføre de opprinnelige planer om bygging av ny togstasjon ved Langeland, både ut fra hensynet til kapasitets- og driftssituasjonen på banen og at realiseringen av en slik stasjon dessuten kan være med å undergrave kommunens planer om å utvikle de stasjonsnære områdene rundt Jessheim stasjon.