Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:165 (2006-2007)
Innlevert: 07.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 14.11.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Er statsråden enig i at nytildeling av rettigheter innenfor en lukket gruppe svekker forutsigbarheten og bryter med prinsippene om lukkede grupper, vil statsråden tildele nye rettigheter innenfor lukkede grupper ved andre lignende tilfeller og kan det være aktuelt å reversere vedtaket på bakgrunn av de sterke reaksjoner som har vært fra næringen?

Begrunnelse

Fiskeridepartementet har besluttet å tildele en ny rettighet innenfor den lukkede gruppen pelagiske trålere, for å ta bort to bomtrålrettigheter. Dette svekker forutsigbarheten for aktørene i næringen, og det bryter med prinsippene om å holde gruppene lukket. En forutsetning for strukturering er at strukturgevinsten er forutsigbar og at aktørene har noe igjen for å delta i struktureringen.
Næringen har over flere år gått gjennom en struktureringsprosess som har vært basert på prinsippet om at gruppen er lukket. Regjeringen sår nå tvil om denne forutsetningen.
I april 2002 omgjorde Fiskeridepartementet et tilsvarende vedtak vedrørende "Fjelldur" og vedtak om adgang til å delta i makrellfisket som SUK-fartøy. I denne saken ble det blant annet vist til situasjonen på struktureringssiden.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeri- og kystdepartementet gav i brev 26. oktober i år tilsagn om tildeling av en pelagisk tråltillatelse, tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, makrelltråltillatelse og loddetråltillatelse for fartøyet "Kvitsjøen", jf. forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-6, 2-20, 2-21 og 2-22. Tilsagnet har sitt rettslige grunnlag i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 16 andre ledd som regulerer tildeling av nye spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst uten offentlig utlysing. Slik tildeling kan bare skje når særlige grunner tilsier. Jeg har vurdert lovens vilkår om "særlige grunner", og kom til at slike grunner forelå i dette konkrete tilfellet.

Nytildeling av spesielle tillatelser (konsesjoner) skal bare foretas når departementet ved en vurdering ut fra deltakerlovens formål finner grunnlag for det, se deltakerloven § 16 første ledd. Nytildelingen av spesielle tillatelser, herunder en pelagiske tråltillatelse, ble foretatt ut fra en konkret helhetsvurdering. Ett av formålene loven skal ivareta er hensynet til å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene. Dette hensynet har vært vektlagt i vurderingen om nytildeling av spesielle tillatelser for den tidligere bomtråleren, da vi nå har fått ny og bedre kjennskap til de skadelige virkningene slik bomtråling har enn vi hadde på tidspunktet disse tillatelsene ble tildelt. Som vilkår for tildelingen av ny pelagisk tråltillatelse mv. for fartøyet "Kvitsjøen", krevde jeg at fartøyeieren skulle oppgi de to bomtråltillatelsene som var tildelt for fartøyet. Fiskeriforvaltningen er nettopp av hensyn til at ressurstilgangen ikke er konstant og hensynet til å verne ressursgrunnlaget, nødt til å være ressurstilpasset. At rammebetingelsene for næringen skal være forutsigbare er imidlertid et hensyn deltakerloven også bygger på og ivaretar, bl.a. gjennom konsesjonsordningen som er lovfestet i deltakerloven § 12.

Ut fra en helhetsvurdering av de ressursforvaltningsmessige hensynene som er nevnt over, mener jeg den løsningen som ble valgt i denne konkrete saken er riktig, og jeg har således ingen planer om å endre vedtaket.

Jeg vil samtidig påpeke at Fiskeri- og kystdepartementet også i forrige stortingsperiode tildelte en ny spesiell tillatelse i medhold av deltakerloven § 16 andre ledd til de etterlatte av "Utvik Senior". Det har også tidligere vært gjort andre endringer som har tilsvarende effekt som nytildeling av tillatelse, for eksempel har vi økt kvotegrunnlaget for enkeltfartøy i helt spesielle situasjoner.