Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:166 (2006-2007)
Innlevert: 07.11.2006
Sendt: 07.11.2006
Besvart: 13.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva er riktig informasjon vedrørende fremtidige ordninger knyttet til husleietilskudd til private skoler for funksjonshemmede, og hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre tilbudet for elever på Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo?

Begrunnelse

I forbindelse med skriftlig spørsmål nr. 873 (2005-2006), angående blant annet Helsepedagogisk Rudolf Steinerskoles situasjon, opplyser statsråden: "Hva angår ytterligere spørsmål knyttet til fremtidig ordning for dekning av husleie- og kapitalkostnader, vil jeg vise til departementets arbeid med mer omfattende og permanent ordninger i friskoleloven (trinn 2). Forslag vil bli sendt på høring høsten 2006, og lagt frem for Stortinget i en odelstingsproposisjon våren 2007. I trinn 2 vil utformingen av tilskuddordningen for friskoler bli vurdert."
I Aftenposten 5. november 2006 beskrives situasjonen for Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole ytterligere, og det understrekes at funksjonshemmede elever kan miste skoletilbudet f.o.m. høsten 2007 fordi spesialskolen ikke får penger fra staten til å dekke husleien. I en kommentar i samme avis opplyser statssekretær Lisbeth Rugtvedt: "Vi foreslår ingen endringer for skolene for funksjonshemmede nå, men vil foreta en særskilt vurdering av disse skolene senere." Det opplyses også om at departementet etter planen vil fremme en sak om spesialskolene for Stortinget våren 2008.
Det synes å være lite samsvar mellom det svaret statsråden har gitt undertegnede i spørsmål nr. 873 og måten statssekretæren refereres i Aftenposten 5. november 2006. Samtidig er det klart at den nevnte skolen står i fare for å være uten lokaler f.o.m. sommeren 2007, og at det kan være behov for en hurtigere avklaring i saken enn det som departementet gjennom statssekretæren antyder i Aftenpostens artikkel.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det finnes 10 særskilte private skoler for funksjonshemmede. I notat om forslag til endringer i friskoleloven som ble sendt på alminnelig høring i oktober 2006, omtales skolene for funksjonshemmede under punkt 8.2.8. I høringsforslaget uttaler departementet at det er en rekke forhold rundt disse skolene som bør vurderes nærmere, blant annet forholdet mellom denne typen private "spesialskoler" og den offentlige skolen, tilskuddsordningen, ivaretakelse av den enkelte elevs behov, forholdet mellom behandling og opplæring, bruken av begrepet "funksjonshemmet" mv. I høringsnotatet varsler departementet at det vil legge frem en egen sak for Stortinget om disse skolene våren 2008. Videre heter det at departementet ikke foreslår endringer på dette området før Stortinget har behandlet denne saken.

Jeg vil vise til at friskoleloven § 6-6 sikrer skolene for funksjonshemmede rett til dekning av alle driftsutgiftene ved statstilskudd etter en normalsats pr. elev pr. skoleår. Etter loven har de ingen rett til dekning av husleieutgifter; skolene har likevel beholdt allerede innvilget dekning på kostnadsnivået for 2003. Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo får på dette grunnlag utbetalt 711 794 kr pr. år i tillegg til dekningen av driftsutgifter etter friskoleloven § 6-6.