Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:167 (2006-2007)
Innlevert: 07.11.2006
Sendt: 08.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Pensjonsalderen er i dag ulik for ulike grupper innen politi- og lensmannsetaten. Media har satt søkelys på praksis ved ansettelser i etaten i denne forbindelse. Enkelte lensmenn sent i femtiårene skal ha blitt ansatt i politistillinger som de så raskt har blitt pensjonert fra, noen allerede før stillingen er tiltrådt. Dette påfører Statens Pensjonskasse store ekstrautgifter, samtidig som politiet i liten grad får nyttiggjøre seg nytilsatt kompetanse.
Hva er statsrådens vurdering av disse forhold?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er i dag tre ulike aldersgrenser, 60, 63 og 70 år, for polititjenestemannsstillinger i politi- og lensmannsetaten. Ordningen med særaldersgrense 60 og 63 år gjør det mulig å søke seg fra stillinger med aldersgrense 70 år til en stilling med en av de to særaldersgrensene. Ansatte i stillinger med 63 år som særaldersgrense kan søke seg til stilling med 60 års særaldersgrense. Tjenestemenn/-kvinner kan også i forbindelse med eventuell omorganisering og etter avtale gå over til lavere lønnet stilling i virksomheten, jf. § 12 i tjenestemannsloven og § 10 i Fellesbestemmelsene i Hovedavtalen i staten.

Ved ansettelser i politi- og lensmannsetaten skal den best kvalifiserte søker ansettes. Det er ikke anledning til å legge avgjørende vekt på alder, med mindre alderen har ført til svekkelse av de personlige egenskaper som er nødvendig for å skjøtte den aktuelle stilling på en forsvarlig måte eller av hensyn til kontinuitet i ledersjiktet. Det er en innarbeidet praksis under rekrutteringer å legge vekt på at den som søker en stilling med lavere aldersgrense kan tiltre stillingen og tjenestegjøre i funksjonen i rimelig tid før han/hun fratrer med pensjon. Gjeldende regler kan ikke sees å være til hinder for at tjenestemenn/-kvinner søker stillinger med lavere aldersgrense.

Arbeids- og sosialkomiteen anmodet i Innst. O. nr. 18 (2005-2006) om en særskilt gjennomgang av de ulike særaldersgrenser i arbeidslivet. Jeg legger til grunn at de problemstillinger som er reist i forbindelse med særaldersgrensene i politi- og lensmannsetaten må finne sin løsning gjennom dette arbeidet. Det er Fornyings- og administrasjonsdepartementet som er fagdepartement for dette arbeidet.