Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:169 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 09.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til at det uten en åpen salgsrunde blir anledning for veimyndighetene til å selge tilbake ervervet areal til den opprinnelige eier, når tiltaket som utløse kjøpet ikke lenger er aktuelt og det er åpenbart at Statens vegvesen ikke kan gjøre seg nytte av dette arealet?

Begrunnelse

I 1976 vedtok Eigersund kommune en veitrasé med planlagt tunnel gjennom Årstadfjellet. Planene forutsatte at to hus måtte rives. Eierne av disse to eiendommene inngikk en avtale om salg. Det gjorde de på bakgrunn av veiplanene og fordi det ble opplyst at de ikke kunne påregne å få refundert eventuelle påkostninger som ble gjort på husene.
Eiendomssalget, som ble utløst av de foreliggende veiplanene, resulterte i at den opprinnelige eiendommen til en av boligeierne, ble delt opp i to og den resterende delen fikk sterkt redusert verdi og ble i praksis ubrukelig.
Det er for lengst klart at Statens vegvesen ikke kommer til å bygge veien og tunnelen etter de planene som lå til grunn for vedtaket i 1976. Statens vegvesen planlegger nå å selge eiendommene til høystbydende i 2007. Minst en av de opprinnelige eierne ønsker å kjøpe tilbake eiendommen. Dette har Statens vegvesen avvist og i stedet gjort det klart at eiendommen skal selges til høystbydende.
Eigersund kommune ved formannskapet har med utgangspunkt i denne saken støttet prinsippet om at når en eiendom er ervervet til et gitt formål og dette bortfaller skal spørsmålet om tilbakekjøp tas opp med den tidligere grunneier.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved salg av fast eiendom må Statens vegvesen følge av "Avhendingsinstruksen" (Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner, vedtatt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997).

Avhendingsinstruksen slår fast at avhending skal skje til markedspris dersom annet ikke er bestemt av Stortinget. Avhendingen skal skje på den måten som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Budgivningen skal normalt være åpen.

Instruksen sikrer likebehandling av interesserte kjøpere og en forsvarlig forvaltning av statlige verdier. Jeg ser derfor ikke grunn til å ta initiativ til endring av hovedreglene i instruksen, slik at Statens vegvesen får en generell fullmakt til å selge tilbake ervervede eiendommer til tidligere eiere uten åpne budgivninger.

Jeg har forståelse for at det i enkelte tilfeller kan virke urimelig dersom Statens vegvesen ikke har anledning til å selge tilbake til tidligere eier. Dette vil kunne være tilfelle når Statens vegvesen innløser eiendom ved tvang eller trussel om tvang som ledd i en vegutbygging, og det kort tid etter viser seg at innløsningen likevel ikke var nødvendig. Dersom den tidligere eieren i slike tilfeller ønsker eiendommen tilbake for å gjenopprette den tidligere bosituasjonen, må det kunne legges til grunn at Statens vegvesen har anledning til å tilbakeføre eiendommen.

I begrunnelsen for spørsmålet, viser stortingsrepresentanten til et erverv av to boligeiendommer i Eigersund kommune. Statens vegvesen opplyser at dette trolig gjelder gnr. 13 bnr. 354 (Sandbakkveien 17) og gnr. 13 bnr. 431 (Sandbakkveien 19) i Egersund. Eigersund kommune innløste disse eiendommene i midten av 1970-årene, som følge av vedtak om ny trasé for riksveg 44 gjennom Egersund. Den 27. februar 1978 ble hjemmelen til begge eiendommene overdratt til Statens vegvesen. Husene har de seneste årene stått tomme og har ikke blitt normalt vedlikeholdt. Statens vegvesen har fått flere henvendelser fra naboer som har klaget over at eiendommene framstår som skjemmende og fra enkeltpersoner og eiendomsutviklere som ønsker å kjøpe eiendommene.

Siden planene om omlegging av riksveg 44 er endret, og eiendommene på grunn av bygningenes tilstand heller ikke er egnet som erstatningseiendommer ved eventuelle andre boliginnløsninger, ønsker Statens vegvesen å avhende eiendommene.

Statens vegvesen er kjent med at etterkommerne til de tidligere eierne ønsker å kjøpe eiendommene, og at formannskapet i Eigersund kommune den 10. desember 2003 har anbefalt salg til etterkommerne. Statens vegvesen har imidlertid vurdert et slikt direktesalg for å være i strid med Avhendingsinstruksen, særlig på grunn av at det er ca. 30 år siden eiendommene ble innløst. Jeg er enig i den vurderingen som Statens vegvesen har gjort.