Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:171 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 08.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er statsråden villig til å løfte denne problemstillingen opp på et politisk nivå, og kreve at det foretas en ny utredning for hvor HR og lønnssentralen for NAV skal ligge?

Begrunnelse

Prosessen rundt etableringen av NAV-kontor er i full gang rundt omkring i landet. Dette medfører store omstillinger for ansatte og brukere av Aetat, trygdeetaten og kommunale sosialkontor. Omstillingen har hatt som utgangspunkt å gjøre møtet med de tre kontorene enklere for brukeren, og en forenkling internt i det nye NAV-systemet.
Det foregår nå en enorm intern snuoperasjon innad i Aetat og trygdeetaten for å få de to etatene sammen til en. Blant annet skal det opprettes en felles lønnssentral for både trygdeetaten og Aetat. Aetat sin lønnssentral har fram til nå hatt base i Steinkjer, mens trygdeetaten sin lønnssentral har operert fra Leikanger.
Etter Venstres mening, har en særs mangelfull utredning ført til at trygdeetaten sin lønnssentral på Leikanger har fått ansvaret for å drifte deler av lønnssentralen for NAV. Det finnes ingen målsetting eller prosjektbeskrivelse som begrunner valget av Leikanger.
I begrunnelsen som er gitt for at valget falt på Leikanger, er følgende viktige momenter ikke tatt med:

- Risikovurdering
- Kostnadsmessige konsekvenser er ikke utredet
- Kompetansevurdering er ikke foretatt
- Konsekvenser for innføring av nytt HR-system pr. 1. mars 2007 er ikke vurdert
- Konsekvensen av løsriving av lønn fra øvrige HR-systemer er ikke vurdert
- Ingen referansegruppe med brukere av de nye løsningene er tatt med i utredningen

Valget av Leikanger som felles lønnssentral er ingen rasjonell løsning. Da viktige deler av HR-lønnsprosessen ikke skal foretas på lønnssentralen i Leikanger, men skal utføres på Steinkjer. Dette medfører at ledere og ansatte i NAV får to enheter å forholde seg til, en organisering som ikke vil fungere særlig godt.
Venstre ser at enkelte av de interne prosessene for å få NAV til å bli en brukervennlig og effektiv tjenesteyter så langt ikke har vært gode. Derfor bør de interne prosessene tas opp på et politisk nivå, for å tilse at NAV ikke blir en byråkratisk labyrint, når utgangspunktet er å forenkle.
Det beste for NAV er en felles lønnssentral, og ikke en oppdeling som nå foreslått.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I forbindelse med etablering av Arbeids- og velferdsetaten 1. juli 2006 ble ansvaret for etatens samlede lønns- og regnskapsfunksjoner lagt til NAV Drift og utvikling. Bakgrunnen for dette var å sikre gode og profesjonelle økonomi- og lønnstjenester til hele etaten.

I Aetat og trygdeetaten var deler av tjenestene lokalisert i Steinkjer og Leikanger. Det er besluttet at oppgavene knyttet til lønn som tidligere lå i NAV Økonomitjenester Steinkjer (tidligere Aetats lønnssentral) skal flyttes til NAV Økonomitjenester i Leikanger (tidligere trygdeetatens Økonomitjeneste). Lønnsfunksjonen blir da slått sammen med regnskapsfunksjonen, som er lokalisert i Leikanger.

En samling av lønnsfunksjonen for Arbeids- og velferdsetaten i Leikanger innebærer en overføring av arbeidsoppgaver mellom to enheter som begge er en del av NAV drift- og utvikling. Serviceenheten på Leikanger skal levere tjenester internt i Arbeids- og velferdsetaten, og berører således ikke etatens brukere. Gjennom en slik effektivisering av administrative funksjoner vil en derimot kunne omdisponere ressurser til bedre oppfølging av brukere som trenger dette.

Begrunnelsen for at lønnsfunksjonen ble valgt å være organisert sammen med regnskap i Leikanger er ut fra en faglig vurdering om å sikre en mest mulig robust og helhetlig løsning, som sikrer god kvalitet i lønnsutbetalingen til etatens ansatte, og god regnskapskvalitet. Nesten all innregistrering i HR-systemet, relatert til lønn, er knyttet til regnskapskvalitet.

Det er videre lagt vekt på at de totale personalmessige konsekvenser av å samle lønnsutbetalingsfunksjonen på ett sted er minst ved å legge oppgavene til Leikanger. Jeg vil understreke at dagens bemanning i Steinkjer ikke skal reduseres.

NAV Økonomitjenester i Steinkjer vil få tilført nye oppgaver idet en vil bygge videre på den kompetansen som er bygget opp i Steinkjer ved å etablere et sentralt kompetansesenter for HR. Dette betyr at et svært interessant kompetansemiljø vil plasseres i Steinkjer.

I denne saken har Arbeids- og velferdsetaten gjennomført en grundig prosess som har involvert ledelsen, tillitsvalgte og verneombud i Steinkjer og Leikanger.