Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:170 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 08.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Jeg viser til forsvarsministerens svar på mitt spørsmål knyttet til Norges eventuelle signering av produksjons-MoU for JSF. I svaret fraviker statsråden informasjonen som ble gitt i budsjettproposisjonen, i og med at ordene "i utgangspunktet" er tilført.
Hva skyldes denne endringen, hva mener statsråden med "høsten 2006", og kan statsråden videre gi konkrete kostnadsoverslag for hva de totale avslutningskostnadene vil være dersom Norge trekker seg fra prosjektet alternativt i 2007, 2008 og 2010?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Når det gjelder eventuell undertegning av produksjonsavtalen for JSF, har det hele tiden vært Regjeringens utgangspunkt at vi skal ta stilling til dette i løpet av høsten 2006. Dette ligger fast og endrer ikke på det Stortinget tidligere er informert om i St.prp. nr. 1 (2006-2007).

Som også omtalt i mitt svar av 7. oktober 2006 vil utgiftene ved en eventuell undertegning av avtalen være på i underkant av 4 mill. dollar i 2007. Når det gjelder størrelsen på kostnadene de påfølgende årene vil disse bl.a. være avhengig av hvor mange kontrakter som er inngått på vegne av deltakernasjonene.

Jeg vil holde Stortinget løpende underrettet om utviklingen i prosjektet knyttet til fremtidig kampflyanskaffelse på egnet måte, inkludert om de forholdene som er omtalt over.