Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 09.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): På bakgrunn av disse opplysningene som har kommet frem, ser justisministeren nødvendigheten av å foreslå endringer i dagens regelverk?

Begrunnelse

Oppslag i Haugesunds Avis av 2. november i år viser at man ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har en ansettelsespraksis som gjør det mulig for en lensmann å søke seg til en politistilling av lavere grad, uten at det stilles noe krav om at man behøver å tiltre stillingen. På dette vis oppnår lensmenn, som har en pensjonsalder på 67 år, å kunne pensjonere seg i en alder av 57 år. Dette fordi pensjonsalderen for lavere polititjenestemannsstillinger er 57 år. Denne ansettelsespraksis i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har påført staten ca. 6 mill. kr i økte pensjonsutgifter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er i dag tre ulike aldersgrenser, 60, 63 og 70 år, for polititjenestemannsstillinger i politi- og lensmannsetaten. Ordningen med særaldersgrense 60 og 63 år gjør det mulig å søke seg fra stillinger med aldersgrense 70 år til en stilling med en av de to særaldersgrensene. Ansatte i stillinger med 63 år som særaldersgrense kan søke seg til stilling med 60 års særaldersgrense. Tjenestemenn/-kvinner kan også i forbindelse med eventuell omorganisering og etter avtale gå over til lavere lønnet stilling i virksomheten, jf. § 12 i tjenestemannsloven og § 10 i Fellesbestemmelsene i Hovedavtalen i staten.

Ved ansettelser i politi- og lensmannsetaten skal den best kvalifiserte søker ansettes. Det er ikke anledning til å legge avgjørende vekt på alder, med mindre alderen har ført til svekkelse av de personlige egenskaper som er nødvendig for å skjøtte den aktuelle stilling på en forsvarlig måte eller av hensyn til kontinuitet i ledersjiktet. Det er en innarbeidet praksis under rekrutteringer å legge vekt på at den som søker en stilling med lavere aldersgrense kan tiltre stillingen og tjenestegjøre i funksjonen i rimelig tid før han/hun fratrer med pensjon. Gjeldende regler kan ikke sees å være til hinder for at tjenestemenn/-kvinner søker stillinger med lavere aldersgrense.

Arbeids- og sosialkomiteen anmodet i Innst. O. nr. 18 (2005-2006) om en særskilt gjennomgang av de ulike særaldersgrenser i arbeidslivet. Jeg legger til grunn at de problemstillinger som er reist i forbindelse med særaldersgrensene i politi- og lensmannsetaten må finne sin løsning gjennom dette arbeidet. Det er Fornyings- og administrasjonsdepartementet som er fagdepartement for dette arbeidet.