Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:176 (2006-2007)
Innlevert: 08.11.2006
Sendt: 09.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er fremkommet opplysninger som kan tyde på at det i nødvendige reguleringsplaner knyttet til bygging av Hardangerbroen (Innst. S. nr. 93 (2005-2006) og St.prp. nr. 2 (2005-2006)) må foretas vesentlig endring. Slike vesentlige endringer betyr at endelige og avklarte reguleringsplaner faktisk ikke foreligger. Forutsetningene for Stortingets behandling av bompengefinansierte prosjekter er bl.a. at reguleringsplaner foreligger.
Kan statsråden avklare i forhold til de reguleringsplaner som gjelder bygging av Hardangerbroen?

Begrunnelse

Jeg viser til opplysninger som fremkom under åpen høring om statsbudsjettet for 2007 i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tirsdag 7. november 2006.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at Statens vegvesen har foreslått justeringer i reguleringsplanen i Ulvik kommune. Bakgrunnen for dette er at man har sett på flere detaljer knyttet til anleggsfasen og framtidig vedlikehold. Det er ikke foretatt endringer som berører selve brua eller riksvegtraseen. Statens vegvesen mener justeringene kan behandles som mindre vesentlige endringer, noe Ulvik kommune har sluttet seg til. Jeg viser her til plan- og bygningsloven § 28-1 nr. 2 der det er fastslått at det for reguleringsplaner som gjelder riks- og fylkesveg, kan foretas mindre vesentlige endringer som følge av tekniske forhold i gjennomføringsperioden. Endringene kan gjøres av regionvegkontoret, og det er vanlig at det gjennomføres justeringer i reguleringsplanene etter at saken er behandlet av Stortinget. Hordaland fylkeskommune og fylkesmannen i Hordaland har uttalt at planendringen medfører en forbedring av prosjektet med bl.a. mindre sår ved bygging av gang- og sykkelvegen.

Jeg er videre kjent med at Norges Miljøvernforbund har påklaget planendringene og at Ulvik kommune fastholder synspunktet om at planendringen er mindre vesentlig. Klagesaken er oversendt fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.