Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:177 (2006-2007)
Innlevert: 09.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden medvirke til en rask avgjørelse på konsesjonssøknaden fra Øst-Telemarken Brukseierforening sin søknad fra 2000 om konsesjon for bygging av overføringstunnel fra Roksjån i Tinn kommune til Kallhovd-magasinet?

Begrunnelse

Øst-Telemarken Brukseierforening har søkt om konsesjon for å bygge en overføringstunnel fra Roksjån i Tinn Kommune til Kallhovd-magasinet. Tapping av Roksjån vil bl.a. medføre en tørrlegging av elva Ramså, hvor lokale grunneiere arbeider med planer om et småkraftverk, som ikke medfører naturinngrep av betydning og som gir grunnlag for lokal sysselsetting og verdiskaping.
Tinn kommune gikk i forrige kommunestyreperiode mot konsesjonssøknaden, men har senere snudd. Miljødepartementet har gått imot konsesjon.
Konsesjonssøknaden fra Øst-Telemarken Brukseierforening har nå ligget siden mars 2000 , og manglende avklaring hindrer således fremdrift av det lokale initiativ.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Øst-Telemarkens Brukseierforening har søkt om tillatelse til tilleggsoverføringer til Mår kraftverk. Søknaden gjelder overføring av Kalhovdbekken, Flottjørnbekken og Rosjå til Kalhovdmagasinet og overføring av Landsetvatn til driftstunnelen for Mår kraftverk.

NVE anbefaler i sin innstilling til departementet at det gis tillatelse til overføringene av Landsetvatn, Flottjørnbekken og Rosjå på nærmere bestemte vilkår. Av hensyn til landskapsopplevelsen ved Kalhovd anbefaler NVE at det ikke gis tillatelse til overføring av Kalhovdbekken og at Flottjørnbekken ikke skal overføres i juli og august. NVE legger vekt på at overføringene innebærer en bedre utnyttelse av en eksisterende kraftstasjon og et eksisterende reguleringsmagasin.

NVEs innstilling har vært på høring. Verken kommunen eller fylkeskommunen har merknader til at det gis tillatelse i tråd med NVEs innstilling.

NVE og departementet er kjent med planene om et småkraftverk i Ramså. NVE bemerker i innstillingen at den største ulempen i forhold til redusert vannføring i Ramså vil være at grunneierne får mindre vann til et påtenkt småkraftverk.

Konsesjonssøknaden til Øst-Telemarkens Brukseierforening er til sluttbehandling i departementet. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer når det gjelder miljøvirkninger av prosjektet, men jeg tar sikte på en snarlig avgjørelse. Når det gjelder forholdet til det planlagte småkraftverket, vil jeg vise til at det ved konkurrerende alternativer for utnyttelse av vannkraftressursene i et vassdrag legges vekt på hvilken ressursutnyttelse som oppnås og hvilke miljøvirkninger som oppstår.