Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:181 (2006-2007)
Innlevert: 09.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en doktoravhandling ved SINTEF Arkitektur og byggeteknikk påviser konflikt mellom lavenergihus og bruk av fjernvarme. Ved tvungen fjernvarme i et lavenergi- eller passivhus får man store ekstrakostnader som ikke kan forsvares. CO2-regnskapet blir negativt i forhold til elektrisk oppvarming. Resultatet kan bli at man gir opp å bygge lavenergibygg.
Mener statsråden det kan være fornuftig å unnta lavenergihus for krav om tilknytning til fjernvarme?

Begrunnelse

Ved å bygge lavenergihus reduserer man behovet for å tilføre boligen energi. Kostnaden ved lavenergihus er derimot høyere enn vanlige "konvensjonelle boliger". Bladet Elektro fra oktober 2006 omtaler en situasjon hvor Selvaagbygg skal bygge 1 500 lavenergiboliger på den nye Lørenbyen i Oslo, men blir tvunget til å knytte seg til Hafslunds fjernvarmeanlegg. Bygging av lavenergihus samtidig som man må installere fjernvarme blir kostbart og unødvendig.
Fjernvarme bør selvsagt tas i bruk der det er lønnsomt og fornuftig, men undertegnede mener det må være et bedre mål å bygge lavenergihus enn å bygge konvensjonelle hus med fjernvarme.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen satser både på energieffektivisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger i boliger. I Soria Moria-erklæringen har Regjeringen vektlagt at mangelen på infrastruktur for varmedistribusjon er et betydelig hinder for å kunne ta i bruk og veksle mellom ulike miljøvennlige energikilder som bioenergi, avfall, spillvarme og varmepumper i energiforsyningen. Utbygging av infrastruktur for fjernvarme legger til rette for å ta i bruk miljøvennlige energikilder.

Tilknytningsplikten er begrunnet i behovet for å skape forutsigbare rammebetingelser for de som skal investere i fjernvarme. Det er kommunene som har best kjennskap til lokale forhold og behov, og som har ansvaret for både lokal arealplanlegging og håndheving av byggeforskriftene. Kommunene kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 66 a, vedta tilknytningsplikt for fjernvarme. I vedtekten kan kommunene gi nærmere bestemmelser om hvilke bygninger som skal omfattes av tilknytningsplikten og eventuelt hvilke bygninger som skal unntas. Etter det jeg kjenner til er det vanlig praksis at kommunene fastsetter omfanget av tilknytningsplikten blant annet ut fra bygningsareal, behov for tilførsel av energi og liknende. Det kan gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 fra tilknytningsplikten når særlige grunner foreligger.

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider for tiden med å revidere plan- og bygningsloven. Paragraf 66 a er blant de bestemmelsene som skal vurderes, herunder også muligheten for å vurdere unntak fra tilknytningsplikten.