Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:182 (2006-2007)
Innlevert: 09.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 15.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Utleie av fritidsboliger er i dag underlagt forskjellige merverdiavgiftsbestemmelser avhengig av hva slags primærvirksomhet utleier er registrert med. Dette skaper uheldig konkurransevridning og finansministeren lovte i brev av 21. september til NHO Reiseliv og til Norges Bondelag at departementet tok sikte på å fremme nye unntaks- og justeringsbestemmelser for Stortinget i løpet av 2006.
Vil finansministeren klare å holde denne framdriftsplanen?

Begrunnelse

Utleie av fritidsboliger er unntatt fra merverdiavgift når primærvirksomheten er jord- eller skogbruk. Dersom det er et hotell mv. som driver utleievirksomheten er utleien lagt inn under merverdibestemmelsene. Det betyr at hoteller mv. får fradrag for 25 pst. merverdiavgift, mens inntekter pålegges 8 pst. merverdiavgift. Det er en klar konkurransefordel å være lagt inn under merverdiavgiftsbestemmelsene med slike rammevilkår.
Utleie av fritidsboliger er en viktig biinntekt for mange som driver jord- og skogbruk. Etter at konkurransevridningen kom og etter finansministerens brev av 21. september, er det flere prosjekter som har stoppet opp i påvente av en avklaring.
Det vil derfor være viktig å få et signal om finansministerens framdriftsplan fortsatt er realistisk.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som det framgår av blant annet Ot.prp. nr. 77 (2005-2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. avsnitt 13.1.6.4 er det Finansdepartementets syn at vurderingen av om utleie av fritidseiendommer som ikke skjer i regi av hoteller og lignende bør omfattes av merverdiavgiften, bør gjøres etter en innføring av mer egnete uttaks- og justeringsbestemmelser enn det dagens regelverk innebærer.

Finansdepartementet sendte i 2003 ut et forslag på høring om blant annet å innføre en generell bestemmelse om at fradragsført merverdiavgift skal justeres. Forslag til justeringsbestemmelser er en del av arbeidet med uttaksbestemmelser i merverdiavgiftsloven. Justeringen vil kunne være aktuell for større formuesgoder dersom det etter fradragsføringen - som skjer umiddelbart ved anskaffelsen av formuesgodet - skjer endringer i faktorene som bestemmer fradragsretten. Det kan typisk være at formuesgodet selges eller tas ut av virksomhet til privat bruk. Slike bestemmelser skal sikre at fradraget for merverdiavgift gjenspeiler anvendelsen av større formuesgoder i avgiftspliktig virksomhet over tid, og ikke bare dets anvendelse på anskaffelsestidspunktet.

I dag er det en lignende tilbakeføringsbestemmelse for fast eiendom. Bestemmelsen innebærer at det skal skje en tilbakeføring av avgift dersom eiendommen for eksempel selges innen tre år etter fullføringen av eiendommen. Tre år er imidlertid svært kort tid i denne sammenhengen, og det antas at man lett vil kunne tilpasse seg denne bestemmelsen ved å for eksempel leie ut en fritidseiendom, helt eller delvis, i tre år, for så å kunne overta den uten at det skal skje tilbakeføring av noen del av de 25 pst. merverdiavgift som ligger i oppføringskostnadene.

I alle 25 EU-land, som har et lignende merverdiavgiftssystem som det norske, er justeringsperioden satt til mellom 10 og 20 år, der de fleste land har valgt å legge seg på 10 år for det ikke skal skje noen tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift i slike tilfeller.

Departementet gjennomgår høringsinnspillene i saken og arbeider med utarbeidelsen av en lovproposisjon. Det tas sikte på å legge et forslag fram for Stortinget første halvdel av 2007. Justeringsbestemmelser er imidlertid teknisk kompliserte, og arbeidet med justeringsbestemmelsene har derfor vært mer tidkrevende enn tidligere forutsatt. Proposisjonen vil derfor bli forholdsvis omfattende. Arbeidet har høy prioritet i departementet. Arbeidet med sikte på å legge fram et forslag om å utvide merverdiavgiftsområdet til å omfatte all næringsmessig utleie av fritidseiendommer vil igangsettes umiddelbart etter at Stortinget har behandlet nevnte proposisjon.