Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:183 (2006-2007)
Innlevert: 09.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Den opprinnelige Tønsbergpakken er finansiert med ca. 95 pst. bompenger. Med en så stor andel bompenger føler kommunene at det å ta bort den statlige bevilgningen til fase 2, et prosjekt som man forsøker å gjøre billigere enn det opprinnelig forslaget, er urimelig.
Vil statsråden se nærmere på dette, og sørge for at Statens vegvesen legger inn igjen disse pengene i handlingsprogrammet?

Begrunnelse

Innbyggerne i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme sa med stort flertall i folkeavstemmingen om Tønsbergpakken fase 2, nei til å gå videre med den foreslåtte, og kostbare bompengefinansierte løsningen. De tre kommunene har fulgt opp dette ved ikke å gjennomføre den foreslåtte løsningen. Kommunene jobber videre med en rimeligere løsning av de trafikale utfordringene. Målet for det videre arbeidet er fortsatt å bedre de trafikale forholdene. Dette ved blant annet å bedre forholdene for gjennomgangstrafikken og ikke minst for kollektivtrafikken. Det var derfor med stor undring kommunene registrerte at Statens vegvesen i sitt handlingsprogram etter folkeavstemmingen har valgt å ta ut den foreslåtte statlige bevilgningen til Tønsbergpakken. Det kan oppfattes som om Vegvesenet har fått i oppgave å straffe innbyggerne fordi disse velger å ikke slutte opp om det de oppfatter som en dyrere løsning enn nødvendig. Jeg håper at dette ikke er tilfellet. Det må allikevel være rimelig at kommunene får beholde den statlige andelen, selv om man velger en enklere og mindre kostbar løsning.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 38 (2002-2003) om Tønsbergpakken var det for fase 1 og 2 samlet lagt til grunn 130 mill. kr i statlig andel, fordelt på nærmere 50 mill. kr i 2002-2005, 40 mill. kr i 2006-2011 og 40 mill. kr i 2012-2015. Staten har så langt fulgt opp forutsetningene ved å bevilge 50 mill. kr i 2002-2005 og å legge til grunn 40 mill. kr i det fastsatte handlingsprogrammet for perioden 2006-2009.

I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2015 blir det vist til kommunenes signaler om at en høyere statlig andel er nødvendig for at man lokalt vil være villig til å gå videre med fase 2. På denne bakgrunn er det i perioden 2010-2015 foreslått 70 mill. kr til Tønsbergpakken, i tillegg til de 40 mill. kr som er forutsatt for å følge opp St.prp. nr. 38 (2002-2003), dvs. totalt 110 mill. kr.

De endelige prioriteringene for denne perioden vil skje gjennom arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2010-2019 og i de årlige budsjetter. Handlingsprogrammet legges frem for lokalpolitisk behandling i løpet av 2009. Vestfold fylkeskommune/BTV-regionen skal ha avgjørende innflytelse på prioriteringene innenfor den fylkesfordelte rammen. Det er dermed opp til lokale styresmakter å prioritere midler etter 2010 til Tønsbergområdet.