Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:184 (2006-2007)
Innlevert: 10.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Kan samferdselsministeren bekrefte at det ikke er aktuelt å overprøve politikerne i Oslo og Akershus ved å innføre rushtidsavgift som en del av Oslopakke 3?

Begrunnelse

Ifølge NRK Østlandssendingen har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppgave å utrede ett alternativ til den vei- og kollektivpakken som er vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting. I samme oppslag viser en direktør i Vegdirektoratet til erfaringer fra Stockholm og London som visstnok skal være positive i forhold til effekten av rushtidsavgift.
Politikere i Oslo og Akershus har gått imot en slik rushtidsavgift.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Oslopakke 3 er en svært omfattende pakke med prosjekt og tiltak for i overkant av 53 mrd. kr. Denne Regjeringen følger opp arbeidet som ble startet av forrige regjering, også etter påtrykk fra Stortinget, om å kvalitetssikre store samferdselsprosjekter bedre i en tidlig fase, såkalt KS1. Styring av statlige investeringer og kvalitetssikring av store investeringer i en tidlig fase er omtalt for Stortinget både i Gul bok 2005 (s. 99-100) og i Gul bok 2006 (s. 99). Styring av store investeringsprosjekt innenfor samferdselssektoren er senest omtalt for Stortinget i St.prp. nr. 1 (2006-2007) s. 133-134.

Statens vegvesen Region Øst har på oppdrag fra lokale myndigheter, foretatt en foreløpig virkningsberegning av forslaget til Oslopakke 3. Dette arbeidet viser at Oslopakke 3 vil holde tritt med trafikkveksten, men at det fortsatt vil være køer. Andelen som reiser kollektivt vil være omtrent som i dag.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke fått Oslopakke 3 til behandling, men Regjeringen har så langt stilt krav til hvordan den faglige prosessen skal kjøres slik at saken er godt nok opplyst før Regjeringen kan behandle den, og deretter legge den frem for Stortinget.

Det er etatene (Vegdirektoratet og Jernbaneverket) som skal utarbeide et faglig grunnlagsmateriale for KS1. Et slikt arbeid er allerede satt i gang. Etter min vurdering må en KS1-prosess kunne gi svar på om Oslopakke 3 på den mest effektive måten kan ivareta de målsettingene som er satt for transportpolitikken i hovedstadsområdet.

Hvilke hovedløsninger som velges og hvilke samferdselsprosjekter som skal gjennomføres, vil til syvende og sist uansett være en politisk vurdering. Regjeringen tilrettelegger for at prosessen blir så god og grundig som mulig, slik at saken blir tilstrekkelig opplyst.

Jeg anser det som lite aktuelt å pålegge rushtidsavgift så lenge det ikke er ønske om dette lokalt, men vil ikke overstyre den faglige vurderingen til Statens vegvesen om at en rushtidsavgift er et av elementene som bør vurderes i en KS1-prosess for Oslopakke 3.

Jeg minner også om Riksrevisjonens gjennomgang av Oslopakke 2. Riksrevisjonen har her kommet med kritikk fordi den faglige oppfølgingen og statlige styringen ikke har vært god nok. Saken behandles for tiden i kontroll- og konstitusjonskomiteen.