Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:186 (2006-2007)
Innlevert: 10.11.2006
Sendt: 10.11.2006
Besvart: 21.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Er statsråden enig i at det må foretas en endring i regelverket for å oppdatere dette til dagens situasjon, og bidra til at man får like forhold som man har i EU, og vil statsråden bidra til at denne endringen kan skje fort?

Begrunnelse

I Norge er det slik at man har lov til å frakte ett kolli med bredde på inntil 4 m, mens man har et regelverk som sier at man ikke kan transportere en camping-/villavogn med en bredde på mer enn 3,7 m. Dette er et regelverk som ble laget for mange år siden og som sannsynligvis ikke er revidert på mange år. I EU har man i dag et regelverk som sier at man kan transportere camping-/villavogner med en total bredde på inntil 4 m. Dette skaper selvfølgelig store problemer for importørene/forhandlerne i Norge, fordi disse vognene blir importert fra blant annet England som bygger disse for å tilfredsstille EU-kravene. Villavognene som i dag produseres er ca. 3,90 m brede, noe som gjør det umulig å få transportert disse i Norge. Enkelte har blitt anbefalt å pakke inn vognene fordi man da kan hevde at de da består av ett kolli og da har man lov til å frakte dem i Norge. For forhandlere som ønsker å følge lover og regler synes man dette er svært merkelig. Det kan også være spennende å få vite om statsråden vil definere hvorvidt denne typen villavogner/hollidayhome er campingvogn eller ett kolli, når begge deler er plassert på samme måte på en spesial-/lastebil som blir fulgt av følgebil både foran og bak.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Transport av kolli som er bredere og tyngre enn alminnelig tillatt, såkalt spesialtransport, er regulert i forskrift om bruk av kjøretøy. Hovedregelen er at det må søkes Statens vegvesen om dispensasjon for å transportere et kolli som er bredere enn 3,25 m.

Når Statens vegvesen behandler søknad om dispensasjon, blir det lagt vekt på transportens dimensjoner og vekter og om vegnettet som skal benyttes tåler den belastning transporten medfører, om lasten kan deles og om det finnes alternative transportformer. Transporten vurderes også opp mot eventuelle ulemper for andre trafikanter.

Gjennom praksis har Statens vegvesen etablert retningslinjer for dispensasjonspraksis for enkelte typer kolli, for å sikre likebehandling og hindre utglidning med aksept av stadig bredere kjøretøy til hinder for øvrig trafikk. Innenfor disse retningslinjene tillates blant annet prefabrikkerte hytter med 3,50 m bredde, hus-/villavogner med 3,70 m bredde og husmoduler med 4,20 m bredde. Grunnen til at det aksepteres bredere transport av husmoduler enn hus-/villavogner, har blant annet sammenheng med at husmoduler i større grad transporteres på hovedvegstrekninger av god standard mens hus-/villavogner oftest også transporteres på mindre fylkes- og kommunale veger med en standard som ofte er lite egnet for brede transporter.

Forhandlere og andre som berøres av de vedtak som regionvegkontoret treffer i slike saker, vil kunne klage saken inn for Vegdirektoratet. Vegdirektoratet opplyser imidlertid at de ikke har hatt klager til behandling vedrørende transport av hus-/villavogner.

Særbestemmelser for spesialtransport av udelelig last er ikke harmonisert i EU, men overlatt til den enkelte medlemsstat, jf. direktiv 96/53/EF som endret ved direktiv 2002/7/EF. Det kan således være land innenfor EU som nasjonalt tillater bredere transporter, men ikke slik at dette er felles EU-regelverk.

Dagens praksis for hus-/villavogner ble etablert i 2001, og praksis for transport av husmoduler ble endret i 2002. Jeg vil be om at Vegdirektoratet i løpet av 2007 ser nærmere på behovet for å gjøre en gjennomgang av regelverket knyttet til vekter og dimensjoner.