Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:187 (2006-2007)
Innlevert: 10.11.2006
Sendt: 13.11.2006
Besvart: 20.11.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det er i dag meget skarp konkurranse innenfor reinslakterisektoren. De siste årene har reinkjøttomsetningsselskapet Boalvvir BA blitt tilført 8 mill. kr fra staten i form av rentefritt lån og tilskudd. Nylig fikk Boalvvir ytterligere 2 mill. kr fra staten. Boalvvir er i konkurranse med andre slakteri som ikke mottar offentlig støtte og dermed oppstår det konkurransevridning.
Hvorfor ønsker Regjeringen en konkurransevridning innenfor reinslakterisektoren?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Bakgrunnen for representanten Korsberg sitt spørsmål er de tilskudd og lån som de siste årene er innvilget Konsortiet Boalvvir BA. Korsberg mener disse bevilgningene fører til en vridning av konkurransen i reinslakterimarkedet.

De aktuelle tilskuddene er finansiert over Reindriftens Utviklingsfond (RUF). RUF finansieres som en del av reindriftsavtalen, og forvaltes av et styre på tre medlemmer. Hjemmel for fondsstyrets bevilgninger opprettes årlig ved tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet. Fondsstyret skal følge de føringer og prioriteringer som er gitt av avtalepartene, og som er lagt fram og behandlet av Stortinget i den årlige proposisjonen om reindriftsavtalen.

Etter min vurdering har ikke slakteri- og omsetningssituasjonen innenfor reinkjøttbransjen vært ideell. Dagens reinslakteristruktur består av noen få store aktører, og mange små. Ved fjorårets slaktesesong var det slik at to av slakteribedriftene sto for om lag 60 pst. av den totale slaktingen av rein. Slakteristrukturen har til tider vanskeliggjort tilpassingen av reintallet i Finnmark. Videre har utviklingen av produsentprisen ikke vært som forventet. Her viser jeg til at markedet for reinsdyrkjøtt har vært særlig godt de siste slaktesesongene, uten at dette har medført nevneverdig økning av produsentprisen.

Lån og tilskudd til Boalvvir er gitt bl.a. fordi det er ønskelig med flere aktører i markedet. Hovedårsaken til dette ligger i behovet for økt konkurranse, og for en tilpassing av reintallet i deler av Finnmark gjennom tilretteleggelse for økt slakting. Dette er også i tråd med Stortingets ønske om å få ned reintallet i Finnmark.

Avslutningsvis vil jeg poengtere at etter at Boalvvir ble etablert har produsentprisen økt vesentlig. Videre har departementet registrert økt interesse for produktutvikling og presentasjon av egne produkter blant de etablerte slakteribedriftene. Denne utviklingen vil på sikt bidra til økt inntjening for alle ledd i verdikjeden. Samtidig vil kvaliteten og tilgjengeligheten av reinproduktene som eksklusive nisjeprodukter, øke for den enkelte forbruker.