Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:189 (2006-2007)
Innlevert: 13.11.2006
Sendt: 13.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): På nytt er det oppstått diskusjoner om vaktselskapers ryddighet. Blant annet er det påstått mulige kriminelle handlinger. Da Stortinget behandlet lov om vaktselskaper i 2001, ble det gitt klart uttrykk for at det var behov for minst 5 stillinger på landsbasis.
Hva er gjort, og kan statsråden forsikre meg om at disse stillingene faktisk forefinnes, jf. Stortingets vedtak?

Begrunnelse

Undertegnede tok opp samme forhold med daværende justisminister Dørum i 2005. Justisministeren lovet da at en plan for oppfølging av Stortingets vedtak skulle ferdigstilles innen 2005, i regi av POD. Siden POD har samme leder nå som da loven ble vedtatt, går jeg ut fra at politidirektøren og statsråden er kjent med og ansvarlig for, at Stortingets vedtak iverksettes. Med dette som bakgrunn er jeg overrasket over de nye negative oppslagene om vaktselskap her i landet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis få opplyse at Politidirektoratet 10. mai i år utga et nytt rundskriv om politiets saksbehandling og kontroll med vaktselskaper. Det er også utarbeidet et nytt søknadsskjema som skal nyttes. I det videre oppfølgingsarbeidet med en bedret kontroll med vaktselskaper, vil Politidirektoratet blant annet:

- i samarbeid med bransjen utarbeide retningslinjer for utdanning, godkjenning og bruk av hund, jf, vaktvirksomhetsforskriften § 8 tredje ledd

- utarbeide skjema til bruk for politiets kontroll av vaktforetak

- utarbeide mal for selskapenes årlige innrapportering

Når det gjelder ressursbruken i politidistriktene, er det ikke øremerket 5 stillinger til politiets kontrollinnsats. Det vises i denne forbindelse også til brev fra tidligere justisminister Dørum til stortingsrepresentant Ellingsen av 5. september 2005 hvor dette er omhandlet. Med den styring som skjer av politiet og de fleste øvrige statlige etater, blir stillinger i liten grad øremerket. Med de nye retningslinjene som er utarbeidet, har jeg tillit til at politidistriktene prioriterer dette arbeidet. Justisdepartementet vil følge det opp ovenfor Politidirektoratet.

For øvrig vil jeg vise til St.prp. nr. 1 for 2007. Som det bl.a. framgår der er Justisdepartementet i gang med å foreta en gjennomgang av lovverket som regulerer private vaktselskaper for bl.a. å vurdere om gjeldende regelverk er tilstrekkelig for å sikre nødvendig kvalitet og kontroll med vektertjenesten.