Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:190 (2006-2007)
Innlevert: 13.11.2006
Sendt: 13.11.2006
Besvart: 17.11.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006 ba en enstemmig utenrikskomité i merknads form Regjeringen om å støtte medisinkjøp til behandling av en gruppe på 400 pasienter med multiresistent tuberkulose i Arkhangelsk.
På hvilken måte er denne merknaden fulgt opp eller planlagt fulgt opp?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Tuberkulosebekjempelse er en viktig del av Norges helsesamarbeid med Russland. Fra norsk side benyttes om lag 17 mill. kr årlig til helseprosjekter i Nordvest-Russland.

Hovedinnretningen for prosjektene er faglig kontakt og kompetanseoverføring. Tuberkulosebekjempelse har siden 1990-tallet vært et prioritert område i samarbeidet.

Gjennom støtte til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Folkehelseinstituttet på om lag 15 mill. kr har tuberkulosearbeidet i Arkhangelsk-regionen blitt betydelig styrket og fått et behandlingsopplegg i tråd med WHOs anbefalinger. Regionen har fått godkjennelse av WHOs Green Light Committee til å kjøpe medisiner til sterkt redusert pris gjennom Det globale fondet for aids, tuberkulose og malaria (GFATM). Dette er særlig viktig i forhold til multiresistent tuberkulose, som krever annen og dyrere medisin.

I lys av at president Putin høsten 2005 uttalte at alle som trenger det skal få hiv- og turberkulosemedisiner, og at Russland har doblet sitt helsebudsjett og dermed muligheten til å kjøpe medisiner, ble det iverksatt undersøkelser om den situasjonen som Stortingets utenrikskomité omtalte i sin merknad til budsjettproposisjonen for 2006.

Tilbakemeldingene viste en kompleks situasjon med mange aktører, men det synes klart at russiske myndigheter selv vil klare å finansiere behandling av alle pasienter, blant annet med støtte fra GFATM og Verdensbanken.

Fra LHLs side ble det i april 2006 opplyst at russiske helsemyndigheter hadde besluttet å finansiere innkjøp av såkalte andrelinjemedikamenter til alle pasienter i Arkhangelsk med multiresistent tuberkulose. Situasjonen for disse pasientene fremsto derfor som vesentlig mer positiv enn da Stortingets utenrikskomité gav sin budsjettmerknad. Prosjektmidlene til helsesamarbeidet med Nordvest-Russland i 2006 ble derfor prioritert til andre innsatser.

I lys av dette, og den stadig sterkere russiske økonomi og vesentlig økte russiske helsebudsjetter, legger jeg til grunn som et hovedprinsipp at de aktuelle pasientgrupper vil få nødvendig behandling fra russiske myndigheter. Tuberkulosesituasjonen i Russland er imidlertid fortsatt alvorlig og tilgangen på medisiner kan enkelte steder være mangelfull. Det er blant annet opplyst at det er en mindre gruppe pasienter i Arkhangelsk med superresistent tuberkulose, som trenger tre typer dyre medikamenter som ikke er omfattet av GFATM-ordningen. Derfor vil situasjonen bli fulgt nøye gjennom vårt løpende helsesamarbeid med Russland.