Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:193 (2006-2007)
Innlevert: 13.11.2006
Sendt: 14.11.2006
Besvart: 16.11.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til at bemanningsselskaper som oppdragsgivere gis adgang til å innhente politiattest for å forebygge brudd på barnehageloven og manglende kontroll med vikarbransjen?

Begrunnelse

Media meldte nylig om at vikarer som søker jobb i barnehager via Dagjobbformidlingen ikke avkreves politiattest. Dette er en omgåelse av barnehageloven § 19 som stiller krav om dette. Undertegnede har også blitt gjort kjent med at andre bemanningsselskaper som ønsker å ha slike attester på plass fra første dag man formidler en vikar til et oppdrag hindres i dette grunnet blant annet sen saksbehandling i det enkelte politidistrikt og nye retningslinjer fra politidirektoratet som praktiseres ulikt.
Hvis bemanningsselskaper får kvalifiserte kandidater som er interessert i f.eks. barnehageoppdrag, så kunne bemanningsbyrået tidligere gi kandidaten en erklæring om at de ville få oppdrag som barnehageassistent utleid gjennom vikarbyrået. Med denne erklæringen fikk de relevant vandelsattest hos sin lokale politistasjon og kunne profilere vedkommende i oppdrag som en kandidat som også tilfredsstiller lovens krav om vandelsattest.
Retningslinjene fra politidirektoratet gjør nå at enkelte politistasjoner (men ikke alle) krever at kandidaten må fremvise en erklæring fra oppdragsgiveren (barnehagen) om at han/hun har fått et oppdrag der for å få utlevert sin vandelsattest. Dette innebærer at det enkelte bemanningsselskap risikerer å presentere kandidater uten å vite om disse tilfredsstiller lovens vandelskrav. Denne type oppdrag har ofte meget korte frister for å levere kandidatene og er ofte av kort varighet. Kandidaten vil således ikke få utlevert noen politiattest før oppdraget må antas å bli avsluttet. Dette vil kunne ha den konsekvens at de store og seriøse aktørene i markedet ikke vil kunne formidle aktuelle vikarer, med det resultatet at mindre seriøse selskaper med lavere terskel for å begå lovbrudd videreformidler disse i stedet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det følger av barnehageloven § 19 at den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. Av § 2 i forskrift av 16. desember 2005 om politiattest i henhold til barnehageloven fremgår det at plikten til å legge frem politiattest også gjelder "personer som innehar langvarige vikariater, vikarer tilknyttet en mer etablert vikarordning og sivilarbeidere".

Slik de nevnte bestemmelser er utformet, legger Politidirektoratet til grunn at det er kommunen/offentlig godkjent barnehages ledelse som skal vurdere om vandelskravet er oppfylt, og det er også disse som vandelsattesten skal forelegges for. Det foreligger ikke hjemmel for vikarbyråer/bemanningsselskaper til å bli gjort kjent med politiattestens innhold. Uten særskilt lovhjemmel ville det stride mot personvernet om vikarbyråets ansatte fikk innsyn i taushetsbelagte personopplysninger.

Politidirektoratet har de senere årene fått flere henvendelser om utstedelse av politiattest til vikarbyråer i forbindelse med utleie av personell til barnehager, skoler og lignende. Henvendelsene er besvart med at det bare er vedkommende kommune, offentlig godkjent barnehage eller skole som har hjemmel til å kreve politiattest.

Direktoratet har imidlertid sett det nødvendig å tilrettelegge for praktiske løsninger innenfor gjeldende regelverk for personer som er tilknyttet vikarbyråer, og sendte 9. mars 2006 likelydende brev til samtlige politidistrikter der det bl.a. ble uttalt:

"I tilfeller der søkeren kan dokumentere at han/hun er oppført i vikarbyråets database over vikarer, kan politiattest utstedes til søkeren, men det må presiseres at den kun skal fremlegges overfor for eksempel offentlig godkjent skole eller barnehage hvor vedkommende skal være vikar. Politiattesten skal ikke leveres til vikarbyrået."

Jeg vurderer at en praktisering av gjeldende regelverk i tråd med dette vil imøtekomme behovet for politiattester for vikarer, og at det derfor heller ikke er behov for å gi bemanningsselskaper som oppdragsgivere adgang til å innhente politiattest for å forebygge brudd på barnehageloven.