Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:194 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 14.11.2006
Besvart: 21.11.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Hvorfor ble romteknologi fjernet som et spesifikt punkt under Forsvarets teknologiske kompetanse- og satsingsområder i St.prp. nr. 1 (2005-2006), og kan statsråden henvise til hvor undertegnede kan finne dokumentasjon på hvilke aktører som deltok i arbeidet med å utforme de åtte nye satsingsområdene nevnt i samme stortingsproposisjon?

Begrunnelse

Norge er en av Europas ledende romteknologinasjoner, og det er således naturlig at denne type teknologibedrifter er blant aktørene som vurderes ved gjenkjøp i forhold til forsvarsanskaffelser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De opprinnelige teknologiske satsningsområdene, hvor også romteknologi inngikk, stammer fra 1991, og ble etablert for å identifisere områder hvor samarbeid mellom Forsvaret og norsk industri kunne være aktuelt. Samtidig ble de benyttet i forbindelse med gjenkjøp for å styrke norsk industri. På bakgrunn av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 234 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 42 (2003-2004), ble det foretatt en gjennomgang av de ulike satsningsområdene med henblikk på en tilpassing til den teknologiske utviklingen. Målet var samtidig å få færre, men mer omfattende områder.

Utgangspunktet for gjennomgangen var Forsvarets behov de kommende årene. Høsten 2004 ble relevante aktører i Forsvaret bedt om å fremme forslag til teknologiske kompetanseområder hvor de mente norsk industri kunne bidra til utviklingen av Forsvaret. Basert på innspill fra Forsvaret gav departementet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), i samarbeid med representanter fra Forsvaret og industrien, oppdrag om å utarbeide et forslag til teknologiske kompetanseområder. FFI fremmet tidlig i 2005 et forslag om seks områder til departementet. Dette forslaget ble sendt for kommentarer til Nærings- og handelsdepartementet, Forsvaret og Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSi). Sistnevnte representerer norsk forsvars- og sikkerhetsindustri, og blant medlemsbedriftene finnes også flere av de ledende bedrifter innen romteknologiområdet.

På basis av de kommentarer departementet mottok, ble de foreslåtte seks områdene utvidet til de åtte. Disse er omtalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006).

Bakgrunnen for at romteknologi ikke ble spesifikt nevnt, er at dette området består av ulike teknologier som inngår i flere av de nye kompetanseområdene med vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Denne forståelse la også Nærings- og handelsdepartementet til grunn i sine kommentarer til forslaget som ble sendt ut, jf. ovenfor.

Når det gjelder bruk av de åtte teknologiske kompetanseområdene i forbindelse med gjenkjøp, er det naturlig at de bedrifter som arbeider innen romfart også skal kunne benytte seg av de gjenkjøpsmuligheter som finnes.

Jeg vil for øvrig vise til at departementet har iverksatt et arbeid med å gjennomgå og videreutvikle strategien for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007), pkt. 6.9.