Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:195 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 14.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Jernbaneverket opplyser at de fra og med 27. november vil legge ned flere stoppesteder, blant dem Guttersrud og Svingen på Kongsvingerbanen. Nedleggelsen begrunnes med at stasjonsplattformene er for korte. Disse stoppestedene er også tidligere foreslått nedlagt, men da med andre begrunnelser.
Vil Samferdselsdepartementet medvirke til at Jernbaneverket iverksetter oppgradering av de aktuelle stoppestedene slik at de igjen kan åpnes for persontrafikk?

Begrunnelse

Jernbaneverket har etter opplysninger i media, gjennomført en sikkerhetsgjennomgang av togstasjonene i landet og konkludert med at bl.a. stoppestedene Guttersrud og Svingen på Kongsvingerbanen skal stenges fra og med 27. november. Etter de opplysninger som gis, foreligger det ikke planer om nødvendige utbedringer på stoppestedene. Begge stoppestedene er også tidligere foreslått nedlagt, men da med andre begrunnelser. Slik nedleggingen er presentert, gir den et inntrykk av at stenging av stoppestedene er ønsket fra Jernbaneverket.
Fet kommune har tidligere engasjert seg sterkt i opprettholdelse av Guttersrud og Svingen fordi det er stort press på veiene i dette området. Passasjerer som bruker de to stoppestedene, vil bli henvist til å benytte den sterkt trafikkbelastede riksvei 22 for å komme til Fetsund stasjon. Trafikkavviklingen i dette området er blant de mest problematiske i Oslo-regionen. Både utbygging av rv 22 og av Fetsund som kollektivknutepunkt, ligger inne som høyt prioriterte tiltak i Oslopakke 3. Dette vil det imidlertid ta flere år å gjennomføre.
Stenging av stoppestedene langs Kongsvingerbanen bekjentgjøres 2 uker før gjennomføring. Det er svært utilfredsstillende at Jernbaneverket iverksetter tiltak uten på forhånd å gjennomføre drøftinger med kommunen eller fylkeskommunen som den ansvarlige for kollektivtrafikken. Det er også svært utilfredsstillende at stenging gjennomføres uten at det legges fram vurderinger av hvordan en sikkerhetsmessig oppgradering av plattformene kan gjennomføres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Sikkerheten har og skal ha høyeste prioritet i togtrafikken. Når Jernbaneverket, etter samråd med NSB AS, har konkludert med at det må innføres restriksjoner for bruken av seks stasjoner/holdeplasser, fordi disse ikke oppfyller kravene i Forskrift 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften), så er dette begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn. Når det gjelder de seks stasjonenes beliggenhet, er disse vurdert slik at de gir en høy risiko for skade dersom reisende skulle være så uheldige å stige av toget utenfor plattformen.

Jernbaneverket opplyser at det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å legge ned stasjonene; det er restriksjoner for bruken av stasjonene som er innført. Restriksjonene gjelder, med ett unntak, lengden på togene som kan stoppe på stasjonene/holdeplassene. Det er NSB som beslutter lengden på togene ut fra en vurdering av hensynet til behovet for setekapasitet og kvalitet som skal tilbys de reisende. Behovet for setekapasitet og nødvendig kvalitet vurderes bl.a. på grunnlag av etterspørsel, tilgjengelig togmateriell og hensynet til en effektiv turnering og utnyttelse av materiellet i det geografiske området togmateriellet anvendes.

NSB AS, som er den virksomheten som i første rekke berøres av restriksjonene, vil i perioden 27. november til 7. januar neste år, som er dagen for det årlige ruteterminskiftet i 2007, frakte passasjerer fra de berørte stasjonene/holdeplassene til nærmeste stasjon med alternativ transport.

Jernbaneverket har forsikret Samferdselsdepartementet om at det nå arbeides med å se på hva som kan gjøres for å oppheve restriksjonene. Banesjefene i Jernbaneverket som har ansvaret for banestrekningene der det innføres restriksjoner, er bedt om å vurdere om det er mulig å iverksette tiltak som gjør at stasjonene/holdeplassene vil oppfylle sikkerhetsforskriftens krav, og i så fall hvilke tiltak som kan iverksettes når og til hvilken kostnad.

Jernbaneverket mener at det ikke vil være mulig å foreta tiltak på de aktuelle stasjonene frem til 7. januar med tanke på å kunne oppheve restriksjonene. Til det er utfordringene for store. Svingen stasjon, eksempelvis, ligger i en kurve, og det er problematisk. Jeg har tillit til at Jernbaneverkets vurdering er korrekt.

Jeg vil imidlertid følge Jernbaneverkets arbeid med å vurdere mulige tiltak for de 6 aktuelle stasjonene/holdeplassene nøye ut fra et ønske om å bidra til å minimere konsekvensene for de reisende.

Jeg vil også sørge for god kontakt med NSB AS for å forsikre meg om at det viktige hensynet til betjening av stoppesteder og holdeplasser også tillegges stor vekt ved innsats av togmateriell på banestrekningene.

Jeg ser det som problematisk at endringene kommer med så kort varsel. Både for privatpersoner, bedrifter og lokale myndigheter med planleggingsansvar er dette lite tilfredsstillende. For å styrke forutsetningene for å utvikle de ulike banestrekningene, gjøre nødvendige prioriteringer og stimulere det lokale bidraget, er det viktig med en god dialog mellom de involverte aktører. Jeg har derfor lagt vekt på at det i den rammeavtalen som nå forhandles frem mellom NSB og Samferdselsdepartementet blir stilt klare krav om å ha godt samarbeid og samordning med de aktuelle regionene.

Jeg er lei meg for at svaret ved en inkurie kom for sent.