Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:197 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 15.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Allerede i vinter kan kraftkrisen tvinge Norske Skog til å stanse papirmaskiner i Skogn. Den samme prekære situasjonen kan en stå overfor ved viktige industribedrifter som Hola Metall og Elkem Thamshavn. Statsråden lovte en egen handlingsplan for å møte strømkrisen i Midt-Norge tidlig i høst. Statsministeren lovte å få til gasskraftverk på Skogn.
Når kommer handlingsplanen og oppfølgingen av gasskraftverk på Skogn, og hvilke konkrete tiltak vil bli foreslått for å hindre stopp i viktige industriselskaper?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen har siden den tiltrådte gitt høy prioritet til arbeidet med å redusere sårbarheten i den norske kraftforsyningen, og har spesiell fokus på situasjonen i Midt-Norge. Det er nødvendig å se på et bredt spekter av tiltak for å bedre kraftbalansen i området. Det er viktig å ha verktøy både til å avhjelpe kortvarige og mer langvarige situasjoner. Regjeringen arbeider nå med en handlingsplan for å møte kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det er nødvendig å vurdere tiltak både når det gjelder produksjon, overføringsnett og forbruk.

Viktige tiltak er allerede igangsatt. For å bedre kraftsituasjonen i området foretar Statnett flere større nettinvesteringer, konkret knyttet til utvidelsen på Sunndalsøra og Ormen Lange-tbyggingen. Statnett er også i ferd med å forberede og gjennomføre ytterligere investeringsprosjekter i regionen. Videre har planene kommet langt for arbeidet med en ny overføringsforbindelse mellom Midt-Norge og Sverige (Nea-Järpströmmen). I tillegg er det satt i gang planarbeid med en ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre.

Også ny kraftproduksjon er nødvendig for å styrke forsyningssikkerheten i Midt-Norge, men utbygginger i kraftsektoren tar tid. Jeg vurderer derfor nå hvilke muligheter som finnes for å forsere ny produksjonskapasitet i området.

Det finnes i Midt-Norge også et grunnlag for å få på plass mer fornybar energiproduksjon og igangsette energieffektiviseringstiltak. Fornybar energi og energieffektivisering er de mest miljøvennlige tiltakene vi har tilgjengelig, og disse vil prioriteres høyt.

Det er også flere aktuelle gasskraftprosjekter i området som kan gi et viktig bidrag til å bedre forsyningssikkerheten. IMNs nye planer for kraftvarmeverket på Skogn er et av disse.

I den nye støtteordningen for fornybar elektrisitet som Regjeringen har presentert er det lagt opp til at elektrisitetsproduksjon basert på bioenergi skal få 10 øre pr. kWh i støtte. IMN planlegger å koble Norske Skogs biokraftproduksjon på gasskraftverket. Deler av IMNs prosjekt vil dermed kunne søke om å bli omfattet av denne ordningen og dette vil kunne bidra til å bedre lønnsomheten i prosjektet.

På kort sikt har Statnett funnet det nødvendig å opprette et eget prisområde i Midt-Norge. Innføring av nye prisområder i Norge er ikke noe nytt. Siden 2000 har Statnett innført ytterligere prisområder 5 ganger, og 4 av gangene knytter seg til Midt-Norge. Ved de anledningene dette har vært gjort tidligere i Midt-Norge har ikke dette ført til nevneverdig høyere priser i Midt-Norge enn i resten av landet. Det er imidlertid for tidlig å slå fast om det blir store prisforskjeller mellom ulike landsdeler i vinter som følge av at det nå er tre prisområder i landet.