Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:198 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 15.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Blir samiske barns rettigheter godt nok ivaretatt i dagens lov om barnevernstjenester?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at vi i den senere tid via media har fått kjennskap til ulike saker hvor samiske barn har blitt flyttet til fosterhjem. Noen har blitt plassert i ikke-samiske fosterhjem og andre flyttet til skjult adresse. Det er derfor grunn til å få en forsikring om at hensynet til barns samiske identitetsutvikling blir ivaretatt i slike saker. Dette er svært viktig både med tanke på barns språkutvikling og tilhørighet i den samiske kulturen og levemåten.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Etter Grunnloven § 110 a påligger det staten å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Etter FNs barnekonvensjon artikkel 30, skal et barn som tilhører en minoritet eller urbefolkning ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.

Etter barnevernloven § 4-14 skal barn det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, plasseres i fosterhjem, institusjon eller i opplærings- eller behandlingsinstitusjon. Stedet for plassering skal etter § 4-15 velges ut fra hensynet til barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Det skal videre tas hensyn til hvor lenge det er trolig at plasseringen vil vare og til om det er mulig og ønskelig at barnet har samvær og annen kontakt med foreldrene. Etter § 4-22 skal det til fosterforeldre velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem i samsvar med de forutsetninger som er lagt til grunn for oppholdet.

I forskrift om fosterhjem fastsatt 18. desember 2003 er det gitt nærmere regler om blant annet valg av fosterhjem til det enkelte barn. Etter forskriften § 4 skal barnevernstjenesten ved valg av fosterhjem til et barn, legge avgjørende vekt på hensynet til barnets beste. Barnevernstjenesten må vurdere om fosterforeldrene har de nødvendige forutsetningene til å ivareta det enkelte barns særlige behov, blant annet sett i lys av barnets egenart, formålet med plasseringen, plasseringens forventede varighet og barnets behov for samvær og annen kontakt med familie. Barnevernstjenesten skal ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

Slik jeg ser det blir samiske barns rettigheter godt ivaretatt gjennom Grunnloven, barnekonvensjonen og i dagens barnevernlov. Det kan imidlertid være en utfordring å sørge for at rettighetene oppfylles i praksis. Vi vet f.eks. at det generelt er vanskelig å skaffe fosterhjem, og spesielt vanskelig å skaffe fosterhjem til barn med samisk eller minoritetsetnisk bakgrunn. Under den nasjonale rekrutteringskampanjen for nye fosterhjem våren 2005, var det få samiske familier som meldte seg. Barnevernet kan også mangle kompetanse til å vurdere betydningen av kulturell, språklig og religiøs tilhørighet og ulike lokale tradisjoner i de samiske lokalmiljøene. Det er videre en utfordring å få tilsatt personale i barnevernet som har kulturkompetanse og som i tillegg forstår det samiske språkets betydning.

Barne-, ungdoms og familieetaten, region nord har et spesielt ansvar for å gi den samiske befolkningen et godt barnevernstilbud. Et mål for virksomheten er at barnevernet skal ivareta det samiske perspektivet i arbeidet med samiske barn og familier. Barne- og likestillingsdepartementet har gjennom tildelingsbrev bedt om at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bidrar til at det samiske perspektivet innarbeides i arbeidet med samiske barn og unge.

Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge har med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet nylig ferdigstilt en serie med temahefter og rapporter kalt "Kultur og barnevernarbeid" - om barnevernsarbeid i det flerkulturelle Nord-Norge (barnevernarbeid i samiske områder). Temaheftene kan brukes i undervisningen for studenter i grunn- og videreutdanningene, og for ansatte i barneverntjenesten. Barne- og likestillingsdepartementet skal i 2007 arrangere en nasjonal konferanse om samisk kultur og oppvekst. Vi ønsker å presentere temaheftene på denne konferansen.

Jeg skal møte Sametinget 12. desember 2006 og jeg vil da få innspill fra Sametinget og drøfte de utfordringer samiske barn og deres familier har i møte med barnevernet. En av disse utfordringene er som nevnt hvordan man kan rekruttere fosterfamilier med samisk bakgrunn.