Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:201 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 15.11.2006
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 22.11.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge tall fra Statkraft har selskapet en regularitet på sine vannkraftanlegg på 42 pst. Dette er lavt, og kan henge sammen med mye mekaniske problemer (jf. situasjonen for Svartisen), i tillegg til konsesjonsvilkår og selvsagt nedbør.
Er statsråden fornøyd med regulariteten hos Statkraft, og mener statsråden Statkraft har tilstrekkelig med kapital til å foreta nødvendig vedlikehold samt ønskede investeringer i ny kraftproduksjon i inn- og utland?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra olje- og energiministeren. Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierskap til Statkraft SF. Spørsmålet besvares derfor av meg.

Jeg er fornøyd med hvordan Statkraft drifter sine vannkraftanlegg. Ifølge opplysninger innhentet fra selskapet har det en nyttejustert utilgjengelighet på under 1,5 pst. Det betyr at Statkraft i nesten 99 pst. av tiden har hatt tilgang til de maskiner som selskapet har behov for i sin vannkraftproduksjon. Per tredje kvartal i år har Statkraftkonsernet produsert 36,3 TWh, noe som kan karakteriseres som høy produksjon sammenlignet med selskapets middelproduksjon over tid.

Jeg er ikke kjent med at tilgang på kapital så langt har hatt noen begrensende effekt på Statkrafts evne til å vedlikeholde sine anlegg. Det må her også tas i betraktning at vedlikeholdskostnader dekkes før skatt og utbytte, og at selskapet har en høy løpende kontantstrøm.

Jeg er heller ikke kjent med at departementet har blitt forelagt enkeltstående, konkrete investeringsprosjekter i ny kraftproduksjon i Norge eller utlandet, som ikke har kunnet bli gjennomført som følge av mangel på kapital.