Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:202 (2006-2007)
Innlevert: 14.11.2006
Sendt: 15.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Riksantikvaren ønsker å verne bomstasjonen på Rennesøy. I begynnelsen av oktober lovet statsråd Navarsete at bomstasjonen skulle rives. Nå er signalene at saken først må på høring fordi Miljøverndepartementet har ansvaret for slikt vern. Til Stavanger Aftenblad (10. oktober) sier rådgiver hos Riksantikvaren at politikere, uansett nivå, kan ikke plutselig finne på at bomstasjonen skal rives.
Er statsråden enig i at Riksantikvaren kan overse eventuelle stortingsvedtak om å rive bomstasjonen på Rennesøy?

Begrunnelse

Det vises til sak i Stavanger Aftenblad:
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article358053.ece

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Det følger av sektorprinsippet at statlige sektorer som eier eller forvalter eiendommer av kulturhistorisk verdi skal ta vare på disse verdiene i sin eiendomsforvaltning. Som ledd i dette arbeidet har flere samfunnssektorer utarbeidet landsverneplaner for kulturminner og kulturmiljøer innen egen sektor. Statens vegvesen har registrert og kartlagt over 1 000 vegminner og gjort et utvalg av spesielt verdifulle kulturminner som foreslås vernet gjennom landsverneplan. Blant disse er hele Rennfastanlegget, inkludert bomstasjonen på Sokn. Det arbeides for tiden med å utarbeide et endelig forslag til hvilke anlegg det kan være aktuelt å frede. Forslag til en slik fredningsliste vil bli sendt på høring. Det er ikke tatt endelig stilling til et eventuelt vern av Rennfastanlegget eller omfanget av dette.

For så vidt gjelder samferdselsministerens holdning til saken viser jeg til at Liv Signe Navarsete har svart på spørsmål i samme sak i brev av 27. september, 4. oktober og 17. oktober 2006. Kopi av svarene er vedlagt. Når det gjelder spørsmålet om Riksantikvaren kan overse eventuelle stortingsvedtak om å rive bomstasjonen på Rennesøy, er dette en hypotetisk problemstilling jeg ikke finner grunnlag for å gå nærmere inn på.

3 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Skriftlig spørsmål nr. 1211 (2005-2006) fra representanten Arne Sortevik til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

(http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35132)

Vedlegg 2.

Skriftlig spørsmål nr. 1225 (2005-2006) fra representanten Bent Høie til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

(http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35156)

Vedlegg 3.

Skriftlig spørsmål nr. 41 (2006-2007) fra representanten Arne Sortevik til samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

(http://epos.stortinget.no/SpmDetalj.aspx?id=35473)