Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:204 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Reisende som vil smugle alkohol, sigaretter eller kjøtt kan nå kjøpe seg en forsikring som dekker bøter fra Tollvesenet. Ifølge Tollvesenet er denne virksomheten imidlertid ikke ulovlig.
Hva er justisministerens syn på at det er etablert en slik "forsikringsordning"?

Begrunnelse

I den senere tid har der blitt etablert firma som tilbyr forsikting mot fartsbøter, smugling av alkohol, sigaretter eller kjøtt." Møt tollerne med et smil" reklamerer Trondheims-firmaet Asekuro med på nettstedet sitt. Firmaer sier egentlig at det er greit å bryte vedtatte regler.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisministeren har overført spørsmålet til finansministeren.

Etter det jeg har fått opplyst, er det i den senere tid etablert enkelte foretak som tilbyr ulike ordninger med det formål å yte erstatning til dekning av kundenes ansvar for overtredelsesgebyr eller for bøter i henhold til forenklede forelegg. Det ytes også erstatning for tap som skyldes tollmyndighetenes beslag ved ulovlig innførsel av tollpliktige varer. Kundenes rett til erstatning til dekning av slike gebyrer, bøter og annet tap er betinget av at kundene på forhånd har innbetalt vederlag til foretaket, og vederlagets størrelse varier med de grenser for foretakets ansvar som skal gjelde i forhold til de enkelte kunder.

Ingen av disse foretakene har søkt om eller er meddelt tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet i henhold til forsikringsloven § 2-1.

De erstatningsordninger det her gjelder, yter, etter det jeg har fått opplyst, på samme måte som vanlig ansvarsforsikring, erstatning til dekning av kundenes økonomiske ansvar i samsvar med de vilkår som foretaket har fastsatt, og som inngår som del av avtalen mellom foretaket og den enkelte kunde. Dersom en ordning også yter erstatning for tap som skyldes beslag av varer etter vedtak av offentlig myndighet, gir ordningen dekning mot en risiko som på andre livsområder kan være omfattet av tingsskadeforsikring. Slike erstatningsordninger er derfor utformet etter prinsipper som ligger til grunn også for tradisjonelle erstatningsordninger på skadeforsikringsområdet, selv om de former for tap som gir rett til erstatning, normalt ikke omfattes av de former for forsikring skadeforsikringsselskapene tilbyr.

Etter min foreløpige vurdering utgjør de nye erstatningsordningene det her gjelder, en særlig form for skadeforsikring mot vederlag som ikke lovlig kan drives av foretak uten tillatelse etter forsikringsloven § 2-1. Dette gjelder uavhengig av om det foretak som forestår virksomheten, er organisert som selskap, selveiet foretak eller forening, og uavhengig av den formelle betegnelse som benyttes om de erstatningsprodukter som tilbys. Det er Kredittilsynets oppgave å påse at foretak ikke begynner eller driver slik virksomhet uten lovlig tillatelse.

Banklovkommisjonen foretar for tiden en samlet gjennomgang av lovgivningen om skadeforsikring. Kommisjonens utredning ventes fremlagt i 2007. Departementet har bedt Banklovkommisjonen om å inkludere en vurdering av spørsmål som den her omtalte type virksomhet reiser, inkludert en nærmere vurdering av behov for nærmere regler (presiseringer) om erstatningsordninger som nevnt, i sin utredning om skadeforsikring.