Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:207 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Når vil statsråden legge frem en idrettsmelding for Stortinget?

Begrunnelse

Idrett er omfattet av stor interesse i det norske samfunnet. Det kommer til uttrykk gjennom stor interesse for barn og unges prestasjoner, toppidrett og mediedekning av store og små idrettsbegivenheter. Idrett har en betydelig verdi som underholdning, og er viktig i arbeidet for å bygge en nasjonal og kulturell identitet. Det arbeidet og idrettsutøvelsen som skjer blant vanlige folk og spesielt barn og ungdom får derimot sjelden tilsvarende oppmerksomhet på tross av at det er der mye av det frivillige og viktigste arbeidet skjer. Ikke minst er dette arbeidet viktig for å fremme den helsemessige kompetansen blant barn og unge og å vedlikeholde denne senere i livet. Samtidig skjer mye idrettslig aktivitet utenfor den organiserte delen, hovedsakelig gjennom egenaktivitet. De senere år har Stortinget behandlet få saker om idrett. I 2001 ble den forrige idrettsmeldingen behandlet, noe som nå begynner å bli lenge siden. Fremskrittspartiet synes at det er synd at det skal ta så lang tid og vi gleder oss til meldingen skal behandles. Tidligere hadde Stortinget muligheten til å diskutere idrettspolitikk i de årlige budsjettbehandlingene, men det gjøres i liten grad lenger. Fra og med forrige idrettsmelding har det vært meningen med en ny idrettsmelding hvert fjerde år. Derfor er det på tide med en melding nå.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Woldseth heter det at de senere år har Stortinget få saker om idrett og at det begynner å bli lenge siden forrige idrettsmelding ble behandlet i 2001. Det vises videre til at det i St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring står at det skal legges frem en stortingsmelding om idrett og fysisk aktivitet i hver stortingsperiode.

Stortingets behandling av St.meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring viste at det var bred enighet om hovedlinjene i idrettspolitikken (jf. Innst. S. nr. 147 (2000-2001).

Stortinget har drøftet idrettspolitikk ved flere anledninger de senere år. Det vises spesielt til Innst. O. nr. 44 (2001-2002) om lov om endinger i lov om pengespill mv. og til Innst. O. nr. 124 (2002-2003) om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.

Det er videre en årlig omtale av idrettspolitikken i St.prp. nr. 1.

Jeg er imidlertid enig med representanten Woldseth i at det er viktig at Stortinget gis anledning til å drøfte idrettspolitikk med jevne mellomrom, og vil med bakgrunn i det ovennevnte vurdere grunnlaget for å legge fram en stortingsmelding om idrett i løpet av inneværende stortingsperiode.