Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:208 (2006-2007)
Innlevert: 15.11.2006
Sendt: 16.11.2006
Besvart: 23.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): En kartlegging som NRK har foretatt viser at mange norske flyplasser mangler tollere mange timer i uken. Dette er bekymringsfullt.
Mener finansministeren at bemanningen med tollere på norske flyplasser er god nok, og vil finansministeren ta initiativ til at man gjennomgår dagens bemanning og rutiner for å sikre forsvarlig kontroll ved norske flyplasser?

Begrunnelse

Norske flyplasser mangler tollere mange timer i uken. Tusenvis av passasjerer blir derfor ufrivillige smuglere. Dette melder NRK i dag, 15. november 2006. NRK har foretatt en kartlegging.
Oslo Lufthavn er blant de få flyplasser som har tollere på jobb hele tiden.
Ifølge instruksen fra Toll- og avgiftsdirektoratet skal det være minst én toller på jobb når det lander fly fra utlandet. Derfor blir konsekvensen at tollvesenet ikke fyller rollen som samfunnsbeskytter.
Bare Værnes lufthavn i tollregionen Midt-Norge har full oversikt over hvor ofte tollerne er borte. I de andre tollregionene finnes det ingen slik oversikt, men alle bekrefter at det er mange timer i uken det ikke er tollere på plass.
Uttalelser fra Toll- og avgiftsdirektoratet kan tyde på at man ikke er klar over problemet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil innledningsvis påpeke at oppgavene toll- og avgiftsetaten utfører på rød sone knytter seg til reisendes fortolling av varer som det skal betales toll og avgifter for, eller som det kreves spesielle tillatelser til å innføre. Oppgavene kan karakteriseres som ekspedisjonsoppgaver.

Fravær på rød sone går ut over servicen toll- og avgiftsetaten tilbyr publikum, og bryter med etatens mål om å legge til rette for at de som ønsker å handle riktig skal bli gitt anledning til å gjøre det. Det er svært viktig at borgere som ønsker å være lovlydige enkelt kan fortolle sine varer.

Bemanning av rød sone ved ankomst av fly i regulær trafikk er en prioritert oppgave for toll- og avgiftsetaten. Toll- og avgiftsdirektoratet kartlegger nå omfanget av fravær av tollere på rød sone.

Jeg forventer at det er bemanning på rød sone når fly ankommer i regulær trafikk fra utlandet, og jeg har bedt toll- og avgiftsdirektøren sikre at dette skjer.

Når det er sagt, så må ikke ekspedisjonsoppgavene som utføres på rød sone forveksles med kontrolloppgavene som toll- og avgiftsetaten utfører på grønn sone. Det er ingen sikkerhetsrisiko forbundet med fravær på rød sone.

Kontrolloppgavene er i all hovedsak knyttet til oppgavene toll- og avgiftsetaten utfører på grønn sone. Jeg ser her bort fra at også passering på rød sone av og til gir grunnlag for en mer grundig kontroll. Når det gjelder bemanningen på grønn sone, vil den variere med de risikovurderinger og analyser som etaten kontinuerlig foretar. Videre samarbeider toll- og avgiftsetaten med politimyndighetene og andre lands tollmyndigheter i kampen mot organisert kriminalitet og terror. Det er ikke slik at narkotikasmuglere, terrorister og organiserte kriminelle risikofritt kan passere tollen.