Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:210 (2006-2007)
Innlevert: 16.11.2006
Sendt: 17.11.2006
Besvart: 24.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Undertegnede har, sammen med Eirin Faldet fra Arbeiderpartiet, i brev til miljøvernministeren markert viktigheten av at man står på tidligere vedtak og kommer i gang med riksvei 2 gjennom Odalen. Det vil aldri bli en omforent beslutning i valg av trasé. Årelang strid har skapt for sterke fronter til det.
Vil statsråden nå raskt avskjære forsøk på omkamp og sørge for at man følger det vedtatte opplegget, slik at man unngår ytterligere uro lokalt og sikrer hele Glåmdalsregionen en tilfredsstillende veiløsning?

Begrunnelse

Det henvises til svarbrev av 18. oktober fra miljøvernminister Helen Bjørnøy til undertegnede og Eirin Faldet der det opplyses om at Samferdselsdepartementet må fatte en beslutning. (Dette brevet ble sendt med kopi til Samferdselsdepartementet).
Konklusjonen i brevet er:

"Så snart vi har mottatt Samferdselsdepartementets vurderinger, vil Miljøverndepartementet ta stilling til det forelagte planprogrammet for reguleringsplaner med konsekvensutredning for firefeltsvei."

Trasévalget er omstridt i Odalen. Alle alternativene er omstridt. For resten av Glåmdalsregionen er det imidlertid av avgjørende betydning at riksvei 2 nå utbygges kontinuerlig. Dette ble understreket i brevet fra Eirin Faldet og meg til miljøvernministeren. Regionen sliter med å komme på offensiven og regionråd og næringsliv understreker betydningen av kontinuerlig utbygging av riksvei 2.
Det er nå åpnet en 4 km strekning av veien mellom Kløfta og Borgen. I Glåmdalsdistriktet ser man nå hvilket enormt løft en slik vei helt til Kongsvinger vil være og en utsettelse vil bli svært negativ for hele regionen.
Det haster med en beslutning og i henhold til det samme svarbrevet fra miljøvernministeren er det Samferdselsdepartementet som må komme med avklaringen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Miljøvernministeren har i brev 18. oktober 2006 til representantene Gundersen og Faldet etter min oppfatning gitt en tilfredsstillende beskrivelse av de faktiske forhold i denne saken. Jeg mener det er en forutsetning at det før planprosessen for riksvei 2 mellom Nybakk og Kongsvinger videreføres, må være foretatt en gjennomgang og vurdering av påstandene om feil i beslutningsgrunnlaget.