Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:216 (2006-2007)
Innlevert: 17.11.2006
Sendt: 20.11.2006
Besvart: 30.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Frogner stasjon på Eidsvollsbanen har blitt et viktig kollektivknutepunkt i denne delen av Romerike og antall reisende har økt betydelig i de senere år. Kort reiseavstand til Oslo og økt hyppighet på avganger har bidratt til denne økningen. Parkeringsplassen på stasjonen har nå sprengt sin kapasitet og det er behov for utvidelser, slik at de reisende kan finne tilstrekkelig med parkeringsplasser.
Vil det i nærmeste fremtid bli tatt initiativ til å øke antall parkeringsplasser ved Frogner stasjon?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst fra Jernbaneverket at atkomst- og parkeringsfasilitetene ved Frogner stasjon sist ble rustet opp i 2004. Parkeringskapasitet ved stasjonen ble samtidig vurdert som mer enn tilstrekkelig. Ved ruteendring 2006 fikk Frogner stasjon to stopp i timen i hver retning mot tidligere ett stopp, og trafikken over stasjonen har etter dette økt betraktelig. Jernbaneverket har hatt trafikken ved stasjonen under oppsyn, og registrerte tidligere i høst at det kunne bli behov for utvidelser i parkeringskapasiteten.

Oppgradering av parkeringsfasilitetene ved Frogner stasjon i 2004 ble finansiert gjennom Oslopakke 2 og Statens vegvesen var tiltakshaver. Behovet for utvidelse av parkeringsplassen på Frogner stasjon er derfor meldt inn som et viktig prosjekt i handlingsprogram for Oslopakke 2 (sekkepost innfartsparkering). Jernbaneverket samarbeider nå tett med Statens vegvesen, Romerike distrikt for å få til en utvidelse av parkeringskapasiteten ved stasjonen så raskt som mulig. På nåværende tidspunkt er det imidlertid for tidlig å si noe konkret om når en eventuell utvidelse kan skje. Vanskelige grunnforhold i området rundt stasjonen betinger at det gjennomføres grundige geotekniske vurderinger før eventuelle tiltak kan gjennomføres.