Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:219 (2006-2007)
Innlevert: 20.11.2006
Sendt: 21.11.2006
Besvart: 24.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge presidenten i Norges Caravanbransjeforbund har Regjeringen feilberegnet salget av bobiler. Ifølge bransjen er salget av bobiler 22 00 pr. år, mens Regjeringen har lagt til grunn et salg på 1 285 biler pr. år. Dette betyr at denne avgiftsskjerpelsen rammer flere enn Regjeringen har informert om og at avgiftsøkningen til staten blir større enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettet.
Er finansministeren enig med Norges Caravanbransjeforbund om at tallene i statsbudsjettet er feil?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil først vise til omtalen av dette i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, s. 61:

"Nye campingbiler betaler i dag en engangsavgift på i størrelsesorden 50 000 kr i gjennomsnitt. Dette er under halvparten av den gjennomsnittlige avgiften for personbiler. Denne avgiftsforskjellen gir opphav til en del uheldige tilpasninger, f.eks. ved at personbiler eller minibusser blir bygd om til campingbiler. Det foreslås derfor å øke satsen for campingbiler fra 13 pst. til 22 pst. Økningen, sammen med de endrede satsene for beregning av engangsavgiften, fører til at den gjennomsnittlige avgiften for nye campingbiler øker til i størrelsesorden 85 000 kr. Dette er fortsatt under gjennomsnittet for personbiler."

Provenyøkningen som følge av dette forslaget er beregnet til om lag 45 mill. kr påløpt.

Det står altså ikke noe om hvor stort salg som er lagt til grunn, eller hvor mange som blir rammet av avgiftsskjerpelsen.

Finansdepartementets provenyberegninger bygger på en detaljert oversikt over førstegangsregistrerte campingbiler i 2005, både nye og bruktimporterte. Disse opplysningene har vi fått fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Departementet utarbeider ingen egne prognoser for endringen i antallet førstegangsregistreringer av de ulike kjøretøytypene. Departementet utarbeider kun en prognose for økningen i antallet førstegangsregistrerte personbiler. Dette blir brukt for å fremskrive tallene til 2007-nivå for alle typer kjøretøy. I provenyberegningene er det videre tatt hensyn til etterspørselsvirkninger av avgiftsendringer.

Norges Caravanbransjeforbunds tall på 1 285 biler framkommer ved å dele provenyet (45 mill. kr) på den gjennomsnittlige avgiftsøkningen for nye campingbiler (85 000-50 000 kr). Dette blir imidlertid feil hvis hensikten er å få fram hvor stort salg som er lagt til grunn i referansebanen for 2007, dvs. anslag for salg i 2007 før eventuelle avgiftsendringer. Et slikt anslag tar for det første ikke hensyn til etterspørselsvirkningen av avgiftsøkningen. Det er grunn til å forvente at den foreslåtte økningen i engangsavgiften på campingbiler vil føre til en nedgang i salget. Norges Caravanbransjeforbunds beregning tar heller ikke hensyn til at den oppgitte gjennomsnittlige avgiftsøkningen gjelder kun nye campingbiler, mens det i grunnlagstallene også ligger inne bruktimporterte campingbiler.