Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:221 (2006-2007)
Innlevert: 21.11.2006
Sendt: 21.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Helse Nord overtar ambulansetjenesten og foretar samtidig en omstrukturering for å spare penger og oppnå mer effektiv drift. Dette fører noen plasser til en betydelig forringelse av ambulansetilbudet. For Skjerstad i Bodø kommune blir ambulansebilen flyttet til Tverlandet og utrykningstiden blir forlenget med minst 30 minutter. Dette har skapt stor uro i lokalsamfunnet, og en særlig utsatt familie har anket avgjørelsen til overliggende myndighet.
Kan helseministeren akseptere en slik svekkelse av ambulansetilbudet?

Begrunnelse

Skjerstad kommune slo seg for kort tid siden sammen med Bodø kommune. De folkevalgte viste stort mot og godt lederskap på tross av mange motargumenter og en delt befolkning. Mange fryktet at dette ville føre til utarming av distriktet og utflytting til Bodø. Så langt har storkommunen vist evne til å ivareta Skjerstads behov og befolkningen i den tidligere distriktskommunen er relativt godt fornøyd. Da er det særdeles viktig at staten også viser varsomhet i et område som har gjennomgått en storstilt omstilling. Kommunesammenslåing skal gjøre livet lettere for folk i Distrikts-Norge, da må også staten medvirke til at så blir tilfellet. Derfor vil jeg be helse- og omsorgsministeren om å se nærmere på flyttingen av ambulansebilen fra Skjerstad til Tverlandet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Nord RHF har vedtatt at alle helseforetakene, med unntak av Helse Finnmark, skal overta driften av ambulansetjenesten 1. desember 2006. Helse Finnmark skal overta 1. januar 2008, når deres avtaler med private drivere går ut. Begrunnelsen for endringen er at tjenesten er blitt spesialisert, med økte krav til faglighet, kompetanse og kvalitet; tjenesten blir mer og mer en medisinsk tjeneste. I denne forbindelse har helseforetakene, også Nordlandssykehuset, revidert og utarbeidet ny ambulanseplan, og det er gjort noen endringer i forhold til eksisterende strukturering av tjenesten.

Rask tilgang til ambulansetjenester av høy kvalitet er ofte av avgjørende betydning for behandlingsutfallet ved alvorlig akutt sykdom eller skade. Den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen gir nye muligheter, men stiller også større krav til faglighet og kvalitet på tjenestene. Hovedutfordringen i dekningsområdet som omfattes av Nordlandssykehuset HF, er stor grad av distriktsambulanser med få oppdrag pr år. Jeg har fått opplyst at ambulansetjenesten i Skjerstad har ca. 100 oppdrag pr. år, av dette er ca. 20 akutturer. Hovedproblemet med en ambulansetjeneste med så få oppdrag pr år, er at det er svært vanskelig for personalet å opprettholde god akuttmedisinsk kompetanse i de situasjonene det virkelig gjelder. Det blir mange vaktdøgn hvor personellet er "låst" på vakt, uten aktivitet i form av ambulanseoppdrag. Arbeidsgiver får dermed en stor utfordring i å skape den motivasjonen som er nødvendig for at en ikke skal få personellflukt fra området. Risikoen ved å opprettholde mange ambulansetjenester med få oppdrag, er at man skaper opplevd trygghet som ikke samsvarer med det reelle tilbudet, fordi kvaliteten blir for lav.

Innbyggerne i tidligere Skjerstad kommune blir betjent av ambulanse fra tre nærliggende stasjoner; Beiarn, Rognan og Tverlandet. Avstandene fra de tre stasjonene til Misvær er oppgitt å være fra 30-43 km, med normal kjøretid på ca. 30-36 minutter. Redningshelikopteret i Bodø dekker også området, og innføring av tilstedevakt på redningshelikopteret i 2007 vil også bidra til å forbedre det akuttmedisinske tilbudet.

Kostnadene knyttet til drift av ambulansetjenesten i Helse Nord forventes å øke med ca. 50 mill. kr i 2007, i Nordlandssykehuset HF forventes det en kostnadsvekst på ca. 8 mill. kr. Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF har i denne saken lagt stor vekt på kvalitative aspekter knyttet til ambulansetjenesten ved gjennomføring av endringene, og jeg har tillit til at løsningene er basert på gode faglige vurderinger.