Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:223 (2006-2007)
Innlevert: 21.11.2006
Sendt: 21.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Statens innkrevingssentral har overtatt innkrevingen av forfalte eller misligholdte studielån, og har lagt en langt strengere praksis til grunn for sin inndrivelse av studielån.
Synes finansministeren endringen er redelig overfor de som har overholdt nedbetalingsplanen de har kommet frem til i samråd med Statens lånekasse, og har en strengere innkrevingspraksis vært intensjonen?

Begrunnelse

Fra 2005 overtok Statens innkrevingssentral forfalte/misligholdte lån i Statens lånekasse.
Avtalen med Lånekassen om å betale månedlige avdrag gjaldt for ett år av gangen, og problemet er at avdragsprofilen ikke videreføres av Statens innkrevingssentral når de nå har overtatt.
Dette medfører at låntakere som har oppfylt betalingsplanen, og fått orden på økonomien, i flere tilfeller har blitt slått bena under på. Dette skjer ved at den gamle avtalen om et fast månedsbeløp med Lånekassen opphører, og at de får krav om at det utestående beløpet i sin helhet forfaller.
Dersom låntaker søker om en nedbetalingsavtale, betyr det at Statens innkrevingssentral tar alt låntaker tjener, fratrukket ett minimumsbeløp til livsopphold til gjelden er betalt. Eventuelt blir det tvangssalg av bolig.
Denne nye praksisen avslører at den norske stat i realiteten ikke verdsetter tilegnelse av kunnskap og studieinnsats.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det følger av lov om utdanningsstøtte § 17 at Statens innkrevingssentral kan forvalte deler av regelverket om tilbakebetaling etter utdanningsstøtteloven. Kunnskapsdepartementet, som er ansvarlig for loven, har gitt nærmere regler om tilbakebetaling m.m. i forskrift 21. desember 2005 nr. 1783 om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter. Lånekassen og Statens innkrevingssentral har dessuten inngått samarbeidsavtaler om innkreving av utdanningslån.

Som det fremgår av det ovenstående er Kunnskapsdepartementet/Lånekassen ansvarlig for regler om tilbakebetaling av studielån, herunder reglene om overføring av krav til Statens innkrevingssentral og eventuelle hjemler for Statens innkrevingssentral til å inngå frivillige avdragsordninger m.m. med skyldner. Jeg har derfor vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet som har gitt følgende uttalelse:

"Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån gir låntaker mulighet til å inngå frivillige betalingsavtaler. Denne muligheten påvirkes ikke av at kravet er midlertidig overført til Statens innkrevingssentral, men i slike tilfeller er det Statens innkrevingssentral som inngår betalingsavtaler med låntakerne. Ved overføringen av oppgaver fra Lånekassen til Statens innkrevingssentral har det vært en forutsetning at praksis relatert til låntakers rettigheter etter forskriftene ikke skal være strengere hos Statens innkrevingssentral enn i Lånekassen. Låntakere som har fått sitt lån midlertidig overført til Statens innkrevingssentral beholder alle rettigheter de har til betalingslettelse og rentefritak av økonomiske eller sosiale årsaker etter forskriften om tilbakebetaling."

Ytterligere spørsmål om Statens innkrevingssentrals fullmakter til å inngå betalingsplaner og praksis rundt dette må rettes til Kunnskapsdepartementet/Lånekassen.

Finansdepartementet har det overordnede administrative ansvar overfor Statens innkrevingssentral. Departementet har også det overordnede faglige ansvar for Statens innkrevingssentrals rolle som innkrever generelt, herunder Innkrevingssentralens håndtering av reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Spørsmål om slike forhold kan derfor rettes til Finansdepartementet som rette vedkommende. Slik jeg oppfatter representanten Leirsteins spørsmål, faller disse i hovedsak inn under Kunnskapsdepartementets område. Det vil imidlertid bli tatt kontakt med Statens innkrevingssentral for å få avklart at den forutsatte praksis videreføres.