Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:225 (2006-2007)
Innlevert: 21.11.2006
Sendt: 22.11.2006
Besvart: 28.11.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Glåmdalen har mandag 20. november et stort oppslag om at kostpenger som foreldre betaler til Skotterud barnehage går til helt andre ting enn mat. De beregner at 1/3 av innbetalte kostpenger omdisponeres av kommunen. Administrasjonssjefen i Eidskog kommune kommenterer "at det er helt greit at 25 000 kr av kostpengene går til å dekke miljøarbeidernes lønn ved ungdomsskolen".
Er departementet enig i denne vurderingen fra administrasjonssjefen, og vil man foreta seg noe overfor Eidskog kommune?

Begrunnelse

Regjeringen har vedtatt makspris på barnehageplasser. Debatten om hvor høy denne maksprisen skal være er selvfølgelig et tema i norsk politikk, men det alle er enige om er at maksprisen må være reell når den først er vedtatt. Å omdisponere penger som innbetales til mat til ungene eller til andre aktiviteter som barnehagen pålegger foreldrene, er en åpenbar mulighet for kommunene til å omgå maksprisvedtaket om departementet ikke sier klart ifra om dette.
Foreldrene ved Skotterud barnehage, representert ved Foreldrenes Arbeidsutvalg, har gjennom møter med kommunen forsøkt å få gehør for sine synspunkter om at dette ikke er en type omdisponering som kommunen kan foreta. De har ikke fått gehør, og det er derfor viktig å få en avklaring fra departementet i denne saken.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Foreldrebetaling og kostpenger i barnehage er regulert i forskrift til barnehageloven. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 slår fast at foreldrebetalingen for et heldags ordinært barnehagetilbud ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense. Maksimalgrensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. For 2006 er maksimalgrensen fastsatt i kongelig resolusjon og satt til 2 250 kr pr. måned og 24 750 kr pr. år.

Forskriften sier videre at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalgrensen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Det vil si at størrelsen på kostpengene skal beregnes ut ifra et selvkostprinsipp. Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen må kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette. Dette er presisert av departementet i Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene.

Som det framgår skal ikke kostpenger brukes til andre formål. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at alle barnehager i kommunen følger regelverket. Det er fylkesmannen som fører tilsyn med at kommunen utfører sine oppgaver som barnehagemyndighet. Departementet vil ta kontakt med fylkesmannen om saken.