Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:230 (2006-2007)
Innlevert: 22.11.2006
Sendt: 22.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Det har de siste dagene fremkommet at fylkesskattekontoret i Akershus vil pålegge Kopinor å fakturere merverdiavgift. I forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) fremgår det klart at vederlag på opphavsrett skulle unntas merverdiavgift. Et eventuelt pålegg om dette er derfor etter min oppfatning i strid med Stortingets intensjoner.
Mener statsråden at Kopinors virksomhet skal underlegges merverdiavgift, og dersom ikke, hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i saken?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den 7. juni 2006 fattet Oslo fylkesskattekontor vedtak om at Kopinor var merverdiavgiftspliktig og skulle registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Vedtaket ble påklaget 22. juni 2006 til Skattedirektoratet, jf. også utfyllende kommentarer i brev av 4. september 2006.

Skattedirektoratet har denne uken opplyst at de vil sende klagen til Finansdepartementet for avgjørelse siden den anses for å være av prinsipiell betydning. Jeg finner det ikke riktig å uttale meg om saken før jeg har mottatt den og vurdert nærmere de problemstillingene den reiser.