Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:229 (2006-2007)
Innlevert: 22.11.2006
Sendt: 22.11.2006
Besvart: 27.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Med jevne mellomrom blir det satt fokus på soningskøen. Det hevdes også at den ikke fremsier de korrekte tall.
Siden justisministeren er opptatt av korrekthet, finner jeg å måtte spørre om hvor stor soningskøen er dersom man tar med alle rettskraftige dommer, de som har søkt soningsutsettelse, de som ikke har møtt/er etterlyste og de som skal ha såkalt bøtesoning?

Begrunnelse

I dag opereres det med en soningskø som helt klart "filtreres" politisk for at Regjeringen skal fremstå som handlekraftig. Siden mange mener at definisjonen faktisk omdefinerer fakta, ser jeg frem til å få statsrådens svar på hva som er den faktiske soningskøen og ikke den "filtrerte".

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som jeg redegjorde for i Stortingets spørretime 22. november 2006 tar den gjeldende definisjonen av soningskø utgangspunkt i at alle typer straffereaksjoner skal være påbegynt innen to måneder etter at kriminalomsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, med mindre det er gitt utsettelse fra politiet. Det er således flere grupper domfelte og bøtelagte som faller utenfor det som defineres som soningskø. Dette er de domfelte som har fått soningsutsettelse fra politiet etter egen søknad og de dommene som kriminalomsorgen har mottatt for kortere tid enn to måneder siden. De domfelte som er etterlyst av politiet for ikke å ha møtt til soning teller heller ikke med i køen fordi de forutsettes å påbegynne straffegjennomføringen umiddelbart etter pågripelse. Den definisjonen som benyttes i dag har vært benyttet siden 1999 og er derfor den samme som regjeringen Bondevik II også benyttet.

Det er tre soningskøer i kriminalomsorgen, i tillegg til køen for ubetinget fengselsstraff, er det køer for bøter og for samfunnsstraff. Den største utfordringen er køen for ubetinget fengselsstraff, og det er denne man normalt viser til når man omtaler soningskøen.

Køen på ubetinget fengselsstraff utgjorde ved utgangen av september 2 514 dommer. Ytterligere 766 dommer var mottatt for kortere tid enn to måneder siden. 419 domfelte var gitt soningsutsettelse av politiet og 565 domfelte var etterlyst av politiet for ikke å ha møtt opp til soning. Det samlede antall rettskraftige dommer på ubetinget fengselsstraff lå derved omkring 4 260.

Antall bøtedommer i soningskø var samtidig på 2 606 dommer. Antall bøtedommer i kø gir for øvrig ikke et riktig bilde av hvor mye fengselskapasitet det tilsvarer, fordi ca. 75 pst. av sakene bortfaller ved betaling nær innkallingsdato. Det er også en mindre kø på samfunnsstraffdommer. Den var på 287 dommer ved utgangen av september. Som for ubetinget fengselsstraff, er det også etterlyste, nye saker og domfelte med soningsutsettelse for bøtedommer og samfunnsstraffdommer. Totalt var det omkring 3 667 rettskraftige dommer for bøter og omkring 635 rettskraftige dommer for samfunnsstraff i kø pr. 30. september 2006.

Regjeringen mener at hovedutfordringen for kriminalomsorgen er å avvikle soningskøen og videreutvikle kvaliteten i straffegjennomføringen. Situasjonen med soningskø er uholdbar og Regjeringen har derfor framlagt i mai i år en konkret plan, "Rask reaksjon - tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen", for å avvikle køen slik Regjeringen lovet i erklæringen fra Soria Moria. I denne planen er det gitt en bred redegjørelse for hvordan soningskøen er definert.

Jeg kan for øvrig informere om at soningskøen er på vei ned. Køen for ubetinget fengselsstraff var på 2 737 dommer da køplanen ble lagt fram. Den sank som nevnt til 2 514 i slutten av september og er nå nede i noe under 2 300 dommer. Det samlede antall rettskraftige dommer på ubetinget fengselsstraff ligger nå på omkring 4 100. Dette er også en klar nedgang fra tilsvarende tall som er referert i køplanen på omkring 4 500 rettskraftige dommer pr. 28. april 2006.

Jeg er åpen for en debatt rundt hvordan vi i fremtiden bør definere soningskø. Historisk har definisjonen av soningskøen vært endret ved flere anledninger. Jeg mener dette er en diskusjon vi bør ta når soningskøene etter dagens definisjon er fjernet.