Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:233 (2006-2007)
Innlevert: 22.11.2006
Sendt: 23.11.2006
Besvart: 29.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Utvidelsen av barnepsykiatriklinikken i Fredrikstad på Åsebråthen hadde et budsjett på 37 mill. kr. Regningen blir nå på 52 mill. kr. Staten skulle i utgangspunktet finansiere prosjektet som et ledd i satsingen på psykiatrien.
Vil statsråden bidra til at utvidelsen blir finansiert av staten som planlagt, eller mener statsråden det er riktig at avviket på 15 mill. kr skal dekkes av sykehusets ordinære budsjett?

Begrunnelse

Utvidelsen av barnepsykiatriklinikken i Fredrikstad på Åsebråthen hadde et budsjett på 37 mill. kr. Regningen blir nå på 52 mill. kr, en overskridelse på 40 pst. og 15 mill. kr mer enn beregnet. Årsaken til merkostnaden er feil i kalkuleringen foretatt av personer som ikke lenger er i organisasjonen. Dette er en beklagelig sak, men det må være viktig i denne sammenheng å ta med i vurderingen at utvidelsen er påkrevd for å imøtekomme pasientbehovet. Opprinnelig skulle staten dekke nesten hele regningen som en del av opptrappingsplanen for psykiatri, men etter hva som fremkommer av pressen vil ikke staten ta ansvar for feilkalkuleringen. Dette kan føre til at Sykehuset Østfold må finne ekstra penger til bygget, noe som selvsagt skaper problemer i en allerede svært anstrengt økonomi. Helse Øst og Sykehuset Østfold har hatt en stram økonomidisiplin og foretatt smertelige kutt de siste årene, men grensen for hvor mye som kan kuttes er allerede nådd. Hvis Sykehuset Østfold nå blir pålagt å dekke denne budsjettsprekken av eget budsjett vil det utvilsomt gå utover pasientbehandlingen. Jeg vil derfor be statsråden om at Sykehuset Østfold får dekket kostnadene til utvidelse av barnepsykiatriklinikken Åsebråthen som tidligere planlagt, uten at dette skal gå ut over pasientbehandlingen sykehuset yter til befolkningen i Østfold.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har av Helse Øst blitt orientert om utbyggingen av Åsebråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Prosjektet er et prioritert opptrappingsprosjekt ved Sykehuset Østfold og ble vedtatt realisert av Helse Øst RHF i 2004. Prosjektet ble da gitt en budsjettramme på 37 mill. kr. Ledelsen ved Sykehuset Østfold HF har siden kvalitetssikret den opprinnelige kalkylen med tanke på utforming, funksjonalitet og kostnader. Dette har medført en anslått økning fra den opprinnelige budsjettrammen med 15 mill. kr. Helse Øst opplyser at det arbeides aktivt med å finne løsninger på denne situasjonen og har iverksatt en ytterligere revidering av prosjektet med sikte på en total kostnadsreduksjon.

Jeg vil understreke at Helse Øst RHF og Sykehuset Østfold HF har et helhetlig ansvar for at befolkningen får de helsetjenester som de har rettskrav på og som for øvrig følger av overordnede myndighetsvedtak. Opptrappingsplanen er en viktig del av disse forutsetningene. Jeg legger til grunn at de ansvarlige organene vil finne løsninger for utbyggingen av Åsebråten barnepsykiatriske klinikk som bidrar til og samsvarer med dette.