Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:235 (2006-2007)
Innlevert: 23.11.2006
Sendt: 24.11.2006
Besvart: 01.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva vil det koste å istandsette holdeplassene Svingen og Guttersrud på Kongsvingerbanen, slik at holdeplassene kan brukes som før, og hvor raskt kan dette gjøres?

Begrunnelse

I svar på skriftlig spørsmål nr. 195 fra stortingsrepresentant Dagfinn Sundsbø sier statsråden at holdeplassene Svingen og Guttersrud for tiden ikke trafikkeres ut fra sikkerhetsmessige hensyn. Holdeplassene må følgelig opprustes. Med store økninger i Jernbaneverkets budsjetter er antakelig de beløp som her trengs av beskjeden størrelse. Det ønskes derfor en redegjørelse om hva dette vil koste og hvor raskt det kan skje. Jeg håper statsråden kan be Jernbaneverket igangsette de nødvendige arbeider raskt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket har nå beregnet kostnadene ved å forlenge plattformen på Svingen holdeplass til ca. 500 000 kr. Plattformen ville da få en lengde som oppfyller forskriftskravet om at "plattformens lengde skal være tilpasset lengde og utrustning på persontog som tillates å stoppe for på- og avstigning", jf. sikkerhetsforskriften av 19. desember 2005, § 12-3 tredje ledd.

Svingen holdeplass ligger imidlertid i en kurve med radius på ca. 300 meter. Et annet krav i sikkerhetsforskriften, jf. § 12-3 fjerde ledd, er at "nye plattformer skal ikke anlegges i kurver med radius under 2000 meter".

Etter hva jeg denne uken får opplyst av Jernbaneverket, utarbeider Jernbaneverket nå melding/søknad til Statens jernbanetilsyn med beskrivelser av skisser og påtenkte tiltak for forlengelse av plattformen på Svingen stasjon. Jernbaneverket opplyser om at hvis den aktuelle forlengelsen kan betraktes av Statens jernbanetilsyn som "en mindre endring av infrastruktur "og som "ikke ny plattform" vil det, gitt rask behandling fra Statens jernbanetilsyns side, være mulig å kunne utbedre plattformen på Svingen stasjon tidlig i 2007.

Når det gjelder Guttersrud holdeplass, er problemstillingen annerledes. Jernbaneverket arbeider nå med å finne signaltekniske løsninger for holdeplassen som kan aksepteres av Statens jernbanetilsyn etter togfremføringsforskriften av 4. desember 2005. Hvis Jernbaneverket ikke lykkes med å finne løsninger som kan aksepteres, er et alternativ å flytte stoppet inn på Roven kryssingsspor. Et stasjonsanlegg her vil imidlertid bli en større investering som ennå ikke er kostnadsberegnet.

Jeg vil følge opp at Jernbaneverket arbeider med å utarbeide nødvendige løsninger og søknader til Statens jernbanetilsyn, og at Statens jernbanetilsyn prioriterer behandling av søknadene.