Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:238 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 24.11.2006
Besvart: 30.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Forhåndsinnkreving av bompenger ble innført på ferjestrekningen Brimnes-Bruravik fra 1. mai 2006. Ferjestatistikken fra selskapet HSD viser at trafikken på denne ferjestrekningen stagnerer/reduseres mens trafikken på de to alternative ferjestrekningene i området (Kvandal-Utne og Løfallstrand-Gjermundshamn) øker i tiden etter forhåndsinnkreving av bompenger ble innført.
Vil statsråden på denne bakgrunn sørge for at det blir foretatt revisjon av trafikkprognosene for Hardangerbroen?

Begrunnelse

Jeg viser til månedlig statistikk utarbeidet av selskapet HSD som detaljert gir oversikt over transporterte biler og passasjerer med alle ferjer som selskapet driver. Blant disse er de tre bilferjesambandene i indre Hardanger; Kinsarvik-Utne-Kvandal, Brurarvik-Brimnes og Løfallstrand-Gjermundshamn. For transport av bil gir ferjestatistikken oversikt over ulike lengder på bilene som fraktes; slik at utviklingen også i trafikk av vogntog og buss kan avleses. Totalt i perioden f.o.m. mai t.o.m. september ser det ut til at trafikken over Brimnes-Brurarvik stagnerer fordi trafikantene velger andre kjøreruter; både alternative ferjesamband i regionen og alternativ forbindelse til Østlandet uten ferje. Trafikkprognosene for prosjekt Hardangerbroen var og er etter min vurdering både omtvistet og usikre. Når trafikk i dagens ferjesamband som skal avløses av fremtidig Hardangerbro stagnerer etter innkreving av forhåndsbompenger er innført, er det etter mitt syn både viktig og riktig å foreta en undervegssikring av trafikkprognosene for broen for å sikre at vedtaksgrunnlaget blir så riktig som mulig og at finansieringsplan (tilbakebetalingstid og bompengesats) blir så realistisk som mulig. Jeg har også merket meg at ferjeselskapet som trafikkerer strekningen mener bortfall av trafikk har et omfang som kan gjøre det nødvendig med kompensasjon dersom nåværende frekvens skal opprettholdes og registrert trafikkutvikling fortsetter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Informasjon innhentet fra Vegdirektoratet viser at trafikkutviklingen de 10 første månedene i årene 2004-2006 på tre viktige samband over Hardangerfjorden er som følger:

Trafikk omregnet til personbilenheter (pbe)

2004 2005 2006

Bruravik - Brimnes 499 182 504 793 500 312

Kvanndal - Utne 335 504 328 868 342 323

Løfallstrand - Gjermundshamn 175 637 189 384 198 474

Som det framgår av tabellen, økte trafikken over ferjesambandet Bruravik-Brimnes fra 2004 til 2005. Fra 2005 til 2006 har det vært en reduksjon på om lag 1 pst. Så langt i 2006 er trafikken i dette sambandet tilnærmet den samme som i 2004. Forhold som påvirker trafikkutviklingen er innføringen av forhåndsbompenger fra 1. mai 2006 og omdirigering av tungtrafikken på E16 til rv 7 i tidsrommet 1. september 2005-1. mars 2006 på grunn av anleggsarbeider ved Helle- og Dalevågtunnelene.

Trafikken over ferjesambandet Kvanndal-Utne gikk ned med om lag 2 pst. fra 2004 til 2005, men viser en økning på om lag 4 pst. fra 2005 til 2006.

Trafikken over ferjesambandet Løfallstrand-Gjermundshamn viser en relativt sterk vekst både fra 2004 til 2005 og fra 2005 til 2006.

Det er gått vel et halvt år siden det ble innført forhåndsbompenger på ferjesambandet Bruravik-Brimnes. Dersom man kun ser på ferjestatistikken for sambandet Brimnes - Bruravik etter innføringen av forhåndsbompenger, har trafikken gått ned fra 298 675 personbilenheter (pbe) for månedene mai-august 2005 (samlet sett) til 290 986 pbe for de samme månedene i 2006, en nedgang på 2,5 pst. Nedgangen var klart størst for mai måned. Ut fra at høyere pris fører til lavere etterspørsel, vil det være naturlig at innføringen av forhåndsbompenger fører til noe trafikkavvising.

Vegdirektoratet kan ikke se at trafikkutviklingen på ferjesambandene i området bør føre til at trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua bør revideres. Trafikkgrunnlaget for Hardangerbrua bygger på langsiktige analyser for trafikkutviklingen. Erfaringer viser at trafikken kan variere noe fra år til år uten at det er forhold som kan forklare dette.

Jeg mener det vil være feil å trekke bastante konklusjoner om den videre trafikkutviklingen på grunnlag av statistikk for et såpass kort tidsrom.