Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:243 (2006-2007)
Innlevert: 24.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 30.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil samferdselsministeren gjøre for at vi skal unngå flere ulykker på E6 som er forårsaket av at folk kjører i feil kjøreretning på motorveien?

Begrunnelse

Det har vært flere ulykker og nestenulykker knyttet til at folk kjører i feil retning på E6. Dette er selvsagt en svært alvorlig hendelse. Senest torsdag 23. november kjørte en person, ifølge Romerikes Blad, i flere kilometer i feil kjøreretning på motorveien. Jeg har også fått opplyst at dette har skjedd flere ganger uten at det er rapportert. Alt som er mulig å gjøre bør gjøres slik at ikke bilførere er tvil om hva som er kjøreretningen på en motorvei. Dette er mitt utgangspunkt for henvendelsen til samferdselsministeren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Problemet med trafikanter som kjører i feil kjøreretning er kjent i alle land som har motorveger. Utenlandske og norske undersøkelser viser at det ofte dreier seg om eldre eller berusede førere på tider av døgnet med lite trafikk. I noen tilfeller fører slik feilkjøring til alvorlige ulykker.

Som et første tiltak mot denne type ulykker vil Statens vegvesen gjennom rundskriv og instruksjoner bedre informasjonen om hvordan ramper skal skiltes og oppmerkes for å unngå feilkjøring.

Vegvesenet legger imidlertid til grunn at årsaksbildet ofte kan være mer sammensatt enn tidligere antatt, og at det derfor er viktig å se på helheten i vegsystemet der slike feilkjøringer skjer. Dersom veg- og kryssutforming eller skilting/oppmerking kan tolkes feil av sjåfører som har nedsatt konsentrasjon, krever dette en grundig gjennomgang av vegsystemet og de reguleringer som finnes på slike steder. Vegdirektoratet tar derfor nå initiativ til et prosjekt som skal utrede feilkjøring og konsekvenser av denne. Blant annet skal de ulykkene som har skjedd i Norge analyseres og det skal foretas registreringer av adferd og hendelser i problemkryss. Det vil også bli sett nærmere på hvilke tiltak som tidligere er satt inn for å forhindre slike ulykker, og erfaringene med disse. Eksempelvis er det gjort flere forsøk med forsterket skilting og signaler.

Statens vegvesen vil gjennom dette arbeidet få bedre kunnskap om årsakene til denne type feilkjøring og hvilke tiltak som er hensiktsmessige, herunder både for å lede til riktig kjøremønster og for å gi særskilt varsling overfor de som likevel kjører feil.