Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:247 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 01.12.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden vurdere initiativ for å kunne stille saker i bero og/eller gi utsatt iverksetting for kvinner som søker om opphold på grunn av kjønnsbasert forfølgelse inntil nye regler på området er vedtatt?

Begrunnelse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt signaler på at det vil innføres nye regler som gir bedre muligheter for å få innvilget oppholdstillatelse eller asyl i forhold til kjønnsbasert forfølgelse. Dette er et gledelig signal for kvinner som søker å få innfridd grunnleggende menneskerettigheter og som risikerer forfølgelse i hjemlandet av både myndigheter, egen familie og folk generelt.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet instruerte UDI og UNE 31. august i år om at det ikke skulle fattes vedtak i enkelte saker som gjelder barn. Bakgrunnen var Regjeringens beslutning om å gjøre endringer i utlendingsforskriften. I påvente av den varslede oppmykningen av regelverket ønsket departementet at behandlingen av saker som kan komme til å være omfattet av endringene skulle stanses, slik at også disse sakene kunne bli vurdert etter den nye bestemmelsen når den foreligger. Departementet skriver i høringsbrevet 20. november at "det er uheldig at personer som har fått avslagsvedtak kan bli uttransportert, dersom det fra departementets side er sterkt ønskelig at regelendringen også skal få virkning for dem". På samme måte som for disse barna er det også regelendringer på vei for kvinner som søker om opphold på grunn av kjønnsbasert forfølgelse.
Det har fremkommet flere eksempler i det siste som setter spørsmålstegn ved hvorfor kvinner med et reelt beskyttelsesbehov ikke får opphold i Norge. Dette gjelder særlig kvinner som er forfulgt på grunn av vold i hjemmet, kjønnslemlestelse, brudebrenning, æresdrap, tvangsekteskap, tvangsprostitusjon, tvangssterilisering, tvangsabortering, menneskehandel m.m. Mange av disse har allerede fått avslag om asyl og vil om kort tid bli hjemtransportert. Amnesty International har rettet skarp kritikk mot uttransporteringen av disse kvinnene til Iran. Min kollega, Anne Margrete Larsen, stilte 16. november spørsmål om hva statsråden ville gjøre for at kvinner fra Iran som risikerer umenneskelig behandling ved hjemsendelse får beskyttelse i Norge. Svaret fra statsråden er at kvinner fra Iran som risikerer forfølgelse, slik dette er definert i utlendingsloven og Flyktningkonvensjonen, gis beskyttelse i Norge. Den ene kvinnen har nå fått utsatt iverksettelse av utsendelsesvedtaket.
Overgrep som særlig rammer kvinner, for eksempel voldtekt eller kjønnslemlestelse, anerkjennes i dag som forfølgelse. Men i de fleste sakene hvor det har vært anført fare for kjønnsbasert forfølgelse, er asyl blitt avslått. Begrunnelsen har i hovedsak vært at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom forfølgelsen og konvensjonsgrunnen "sosial gruppe". Når det nå arbeides med nye regler som skal gi kvinner bedre beskyttelse, blir det brutalt å sende de som allerede er i Norge ut. Dersom disse sakene stilles i bero eller gis utsatt iverksetting, vil jentene få anledning til å bli behandlet etter den nye utlendingsloven.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg, i likhet med representanten Dørum, er svært opptatt av å sikre beskyttelse til både kvinner og menn som er utsatt for kjønnsbasert forfølgelse. Utvalget som utarbeidet forslag til ny utlendingslov foreslo ikke nye regler for når det skal gis asyl eller oppholdstillatelse til personer som risikerer kjønnsbasert forfølgelse. Jeg deler utvalgets vurdering av at det er vanskelig å møte de konkrete problemstillingene på feltet gjennom ytterligere lovgivning. For å styrke rettsposisjonen til personer utsatt for kjønnsbasert forfølgelse ønsker jeg imidlertid å utarbeide egne retningslinjer for dette. Dette er også i tråd med anbefalinger både fra utvalget og UNHCR. Formålet med retningslinjene vil i hovedsak være å sikre større bevissthet i forhold til at kjønn kan være et relevant moment ved flyktningvurderingen.

Jeg vil også nevne at det i forbindelse med ny lov vil fremgå uttrykkelig at tidligere ofre for menneskehandel som risikerer forfølgelse ved retur, kan fylle vilkårene for asyl. Dette er for øvrig i samsvar med de vurderinger som har vært foretatt i flere avgjørelser i praksis også under gjeldende lov. Departementet vurderer også et forslag fra Utlendingslovutvalget om å presisere i loven at forfølgelse i flyktningkonvensjonens forstand kan ta form av handlinger som er motivert av kjønn.

For øvrig er det viktig for meg å presisere at allerede dagens regelverk åpner for at personer som risikerer kjønnsbasert forfølgelse gis asyl, og dette er så langt jeg er kjent med også blitt fulgt opp i praksis. Andre er, etter en konkret vurdering, gitt oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner eller på grunnlag av sterke menneskelige hensyn. Jeg vil også understreke at ingen asylsøkere som risikerer umenneskelig behandling i hjemlandet vil bli returnert av norske myndigheter.

Når det gjelder representantens spørsmål om berostillelse eller utsatt iverksettelse av disse sakene i påvente av ny utlendingslov, er dette ikke aktuelt. Ny utlendingslov vil ventelig tre i kraft fra 2009, og det vil ikke være mulig å stille saker i bero for så lang tid. Skal det være aktuelt å stille saker i bero, må det først og fremst være mulig å avgrense presist hvilken kategori søkere dette gjelder, og det må være en forutsetning at bebudede regelverksendringer mest sannsynlig vil gi en innvilgelse mens dagens regler vil innebære avslag. Jeg mener at det ikke foreligger slike hensyn her, da det ikke dreier seg om regelverksendringer som antas å endre dagens praksis vesentlig for en klart avgrenset kategori søkere.