Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:248 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 01.12.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Mener helse- og omsorgsministeren at det er forsvarlig å nedlegge avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved sykehuset i Ålesund, og Mork senter i Volda, eller vil helse- og omsorgsministeren gripe inn og stoppe raseringen?

Begrunnelse

For å komme i økonomisk balanse har Helse Sunnmøre fremmet forslag om å foreta dramatiske kutt i rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal. Ved Sykehuset i Ålesund foreslås det å nedlegge den viktige avdelingen for fysikalsk medisin og rehabilitering, som pasientene er avhengig av i en tidlig fase, etter for eksempel et hjerneslag. Samtidig fremmes det forslag om å nedlegge Mork senter i Volda. Dette vil få dramatiske konsekvenser for innbyggerne i vår region, og fratar hardt skadde pasienter muligheten til å bli rehabilitert tilbake til samfunnet og arbeidslivet. Resultatet vil bli flere uføre og flere pleietrengende i kommunene. Når vi vet at Hagen-utvalget har dokumentert en klar underfinansiering over år, av de to helseforetakene Helse Midt-Norge og Helse Vest, føles det svært urettferdig at de må kutte så dramatisk i livsviktige behandlingstilbud til pasientene i vår region. De to helseregionene er ifølge Hagen-utvalget i en klar særstilling, noe sentrale styresmakter ved Regjeringen bør ta på alvor og rydde opp i en gang for alle. Først når rammetilskuddene er rettferdig i forhold til de andre helseregionene er det rimelig å stille samme tøffe krav til balanse til Helse Midt-Norge og Helse Vest.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen har som mål å sikre rehabilitering og opptrening til alle som trenger det.

I bestillerdokumentet for 2006 går det fram at de regionale helseforetakene skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006.

Det er fastsatt forskrift om habilitering og rehabilitering. I denne forskriften er de regionale helseforetakenes ansvar for habilitering og rehabilitering presisert.

De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for nødvendige tjenester innenfor rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten, og for å vurdere hvordan tjenestene skal organiseres, og lokalisering av tjenestene. De regionale helseforetakene har også ansvar for å styre økonomien på en slik måte at pasientenes rett til nødvendig helsehjelp, herunder rehabilitering, sikres.

Jeg er kjent med at Helse Sunnmøre HF som ledd i arbeidet med å få samsvar mellom driftsnivå og økonomi i 2007 gjennomfører og vurderer tiltak for å få driften i balanse. Ulike områder inngår i vurderingen, også rehabiliteringsfeltet. Når det gjelder rehabiliteringsfeltet forstår jeg at det er aktuelt å vurdere dimensjoneringen og ev. omstrukturering. En stor del av sengekapasiteten benyttes av pasienter som bor innenfor opptaksområdet til andre helseforetak. Jeg er gjort kjent med at Helse Nordmøre og Romsdal har gjort et intensjonsvedtak i styret om opprettelse av en egen avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det er imidlertid ikke fattet vedtak verken om nedlegging av avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved sykehuset i Ålesund eller om nedlegging av Mork rehabiliteringssenter i Volda.

Helse Midt-Norge RHF er nå i ferd med å sluttføre forhandlinger om ny kontrakt med Muritunet Rehabiliteringssenter, og har i denne sammenheng lagt vekt på at denne institusjonen skal ha et mer forpliktende samarbeid med Helse Sunnmøre HF.

Jeg forutsetter at pasientene får den tjenesten de har behov for, og at det regionale helseforetaket sørger for tjenestetilbud med god kompetanse, selv om det skulle være aktuelt å organisere tjenestetilbudet på en annen måte enn i dag.

Når det gjelder inntektsfordelingen mellom regionale helseforetak, er det foreslått å nedsette et utvalg som skal vurdere nåværende inntektsfordelingssystem mellom de regionale helseforetakene.