Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:249 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 04.12.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvorfor har departementet stanset et forskningsprosjekt som ville bidratt til å kaste lys over Regjeringens friskolepolitikk og gi viktige faktiske bidrag til Stortingets vurdering av faktagrunnlaget i argumentene fra Regjeringen om friskolenes innvirkning på den offentlige skolen?

Begrunnelse

Nylig gav statssekretær Lisbeth Rugtvedt uttrykk for at den offentlige skolen måtte lære av friskolene fordi elevene på disse skolene hadde bedre faglig utbytte enn i sammenlignbare offentlige skoler. Vårt Land melder i dag (27. november 2006) at departementet har medvirket til å stanse et større forskningsprosjekt om blant annet hvilken faglig og pedagogisk innvirkning friskolene har på den offentlige skolen.
Rugtvedt sier følgende til avisen: "Det er ikke forskning som ligger til grunn for vår politikk, men en tro på den offentlige fellesskolen." Dette skal angivelig være en av begrunnelsene for at departementet har lagt overnevnte forskningsarbeidet på is.
Stortinget er imidlertid avhengig av å legge faktiske forhold til grunn for sine avgjørelser dersom målet er å få avgjørelser som er mest mulig riktig og som vil gi de beste politiske resultater. Det er derfor bemerkelsesverdig at departementet vil legge lokk på et forskningsprosjekt som vil kunne gi avgjørende og viktig faktisk dokumentasjon på om Regjeringens påstander om konsekvensene friskolene har på den offentlige skolen er riktig, eller om det bare er basert på tro, som ifølge statsråden er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Fase 1 i prosjektet "Konsekvenser av ny lov om frittstående skole" er sluttført, og de to rapportene som er lagt fram har gitt interessant informasjon om elevenes læringsresultater i offentlige og private skoler og om betydningen av sosial bakgrunn for rekrutteringen til private videregående skoler. Fase 2 i prosjektet skulle blant annet undersøke i hvilken grad loven om frittstående skoler, som ble vedtatt under forrige regjering, hadde konsekvenser for læreres mobilitet samt undersøke hvilke konsekvenser loven hadde for den offentlige skolen. Med den nye friskoleloven, som stanser den planlagte økningen i elevplasser i private skoler, blir disse problemstillingene mindre relevante. Departementet har ikke stanset forskningen om friskoler, men gitt Utdanningsdirektoratet tilbakemelding om at prosjektet har behov for en annen innretning. Utdanningsdirektoratet er i forhandlinger med fagmiljøene som ble tildelt oppdrag i forbindelse med prosjektet for å endre problemstillingene slik at de blir mer i tråd med kunnskapsbehovene vi har etter at den nye loven er trådt i kraft. Prosjektet skal inneholde forskning om både friskoler og offentlige skoler.