Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:250 (2006-2007)
Innlevert: 27.11.2006
Sendt: 27.11.2006
Besvart: 06.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilken fremdriftsplan har samferdselsministeren når det gjelder rv 60 Olden-Innvik?

Begrunnelse

Ifølge Fjordingen den 24. november vil det bli tatt 45 mill. kr fra rv 60 for å finansiere rassikring av Kjøsnesfjorden. Rassikring av Kjøsnesfjorden er svært viktig, men ikke bare lokalpolitikere, også jeg som stortingsrepresentant trodde imidlertid at dette prosjektet var tildelt friske midler da statssekretæren ble tatt imot som en folkehelt i Jølster for ca. to måneder siden.
Strekningen Olden-Innvik er en flaskehals på den viktige rv 60. Spesielt sommerstid er det lange køer av turistbusser, bobiler og tungtransport. Turistoperatører har truet med å droppe denne veistrekningen på grunn av dette. Veien er svært smal, asfalten dårlig og autovernet gir falsk trygghet. En utforkjøring her er spesielt alvorlig på grunn av veibanens beliggenhet helt ned mot fjorden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Statens vegvesens forslag til handlingsprogram for perioden 2006-2015 var det lagt opp til å gjennomføre prosjektet i siste seksårsperiode (2010-2015), jf. svar på spørsmål nr. 58 fra Venstre i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 1 (2006-2007). Fylkestinget prioriterte forsering av Dalsfjordsambandet og la opp til at prosjektet rv 60 Olden-Innvik blir startet opp i perioden 2010-2015, med åpning etter 2015. Fylkestinget la opp til å finansiere prosjektet med midler dels fra post 30 og dels fra post 31.

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) er det lagt opp til å starte arbeidene med rassikringen av rv 5 langs Kjøsnesfjorden høsten 2007. Dette innebærer en forsering i forhold til handlingsprogrammet for perioden 2006-2009, selv om kostnadene er økt med om lag 80 mill. kr til om lag 200 mill. kr. Riksvei 5 Kjøsnesfjorden er et svært høyt prioritert rassikringsprosjekt. I budsjettproposisjonen er det en forutsetning for anleggsstart at Vestlandsrådet/fylkeskommunen går inn for å omprioritere midler slik at prosjektet kan fullfinansieres innenfor planleggingsrammen til rassikring i Sogn og Fjordane for 2006-2015. Saken er under behandling i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

I handlingsprogrammet for perioden 2006-2009 er det forutsatt 8 mill. kr til mindre investeringstiltak på rv 60 mellom Olden og Innvik. Midlene ble tildelt i 2006, jf. svar på spørsmål nr. 58. Prioriteringer utover dette må vurderes ved revisjonen av Nasjonal transportplan og handlingsprogrammet for perioden 2010-2019. Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene skal ha avgjørende innflytelse over prioriteringene på øvrig riksvegnett. I forsøksperioden har Vestlandsrådet ansvaret for å prioritere midler til investeringer på øvrig riksvegnett i Sogn og Fjordane.