Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:255 (2006-2007)
Innlevert: 28.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 11.12.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I går meldte flere norske medier at mer enn 130 000 pass og reisedokumenter er på avveie. Det forventes, ifølge de samme medier, at mer enn 20 000 vil forsvinne bare i år. Dette er en svært bekymringsfull utvikling som må stoppes med alle lovlige virkemidler. Ikke minst for å forhindre at disse misbrukes i kriminell sammenheng.
Hvilke umiddelbare tiltak ser justisministeren nødvendigheten av å fremme, eller er statsråden tilfreds med dagens situasjon?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har stor forståelse for den bekymring stortingsrepresentanten gir uttrykk for etter de nevnte oppslagene i media.

Statistikk viser at det årlig meldes tapt ca. 20 000 norske pass. Om lag 10 pst. av disse meldes senere igjenfunnet. Tapshyppigheten for norske pass er ikke større enn i andre land innenfor Schengen-samarbeidet. De aller fleste pass som meldes bortkommet skyldes at passinnehaveren enten har forlagt eller mistet det. Om lag 1 200 meldes stjålet.

På bakgrunn av stortingsrepresentantens spørsmål har jeg vært i kontakt med Politidirektoratet, som opplyser at de har ikke grunnlag for å mene at et større antall av de resterende passene har kommet uvedkommende i hende.

Politidirektoratet viser videre til at det viktigste virkemiddelet for å hindre misbruk av tapte pass, er å gjøre tapsmeldingene internasjonalt tilgjengelig. I dag blir alle meldinger om tapte pass registrert i det sentrale passregisteret (PASS). Herfra skjer det en direkte overføring til SIS. Kriminalpolitisentralen overfører tapsmeldingene til Interpol. Fra mars 2007 vil det foreligge en teknisk løsning som vil sørge for direkte overføring av tapsmeldinger fra PASS til Interpol. Forsøk på å bruke pass som er registrert tapt vil derfor kunne avdekkes i en kontroll.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at når det gjelder virkemidler overfor enkeltpersoner krever passloven § 6 siste ledd at pass oppbevares på betryggende måte. Pass kan kreves innlevert og nytt pass kan nektes utstedt dersom det foreligger brudd på denne bestemmelsen. Personer som gjentatte ganger taper pass kan derfor nektes erverv av nytt pass.