Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:256 (2006-2007)
Innlevert: 28.11.2006
Sendt: 28.11.2006
Besvart: 05.12.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I brev av 9. november 2006 til Statens vegvesen gir Sivilombudsmannen etaten kritikk for manglende journalføring av e-post. Det heter i brevet: "Saken synes å vise at Statens vegvesen fremdeles ikke har tilfredsstillende rutiner som sørger for at slike dokumenter blir journalført." Slik Sivilombudsmannen også viser til er det ikke første gang at Vegdirektoratet får kritikk for dette forholdet.
Hvordan vil statsråden sikre seg at Vegdirektoratet følger lov- og regelverk om offentlig arkiv slik at offentlig innsyn gjøres mulig?

Begrunnelse

Ifølge regjeringserklæringen ønsker denne regjeringen mer offentlighet.
Slik Statens vegvesen praktiserer journalføring av dokumenter blir det mindre offentlighet.
Angjeldende sak gjelder Vegdirektoratet som igjen får kritikk fra Sivilombudsmannen for manglende journalføring av elektronisk post (e-post). Omfanget av e-post øker sterkt. Det er derfor åpenbart at dersom det skal være mulig for offentligheten å kunne få innsyn i offentlig saksbehandling må også slik post journalføres. I brevet fra Sivilombudsmannen omtales journalføring av et konkret dokument knyttet til en konkret sak som Stortinget har behandlet (Innst. S. nr. 93 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 2 2005-2006)) og til Statens vegvesens rutiner for journalføring av e-post. Begge forhold får kritikk av Sivilombudsmannen. Begge forhold er etter mitt syn alvorlig, og jeg forutsetter at statsråden vurderer nødvendig oppfølgning vedrørende begge berørte forhold. Mitt spørsmål gjelder imidlertid de generelle rutiner, der Sivilombudsmannen også viser til ombudsmannssak 2003/144 om samme forhold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til brev av 16. november 2006 med vedlegg fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samme sak, samt til mitt svar i brev av 1. desember 2006. Jeg gjentar at problemet med manglende journalføring av e-post tas alvorlig, og at Staten vegvesen kontinuerlig arbeider for å forbedre kunnskapen hos de ansatte.